Sử dụng dữ liệu Viễn thám trong dự báo nguy cơ hỏa hoạn: Nghiên cứu thử nghiệm tại Campuchia

Cập nhật : 13/02/2017
Lượt xem: 1462
Bài báo được đăng tải tại tạp chí PE&RS số 83, tháng 01 năm 2017
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế - Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ biên dịch