THÔNG TIN KHOA HỌC

Cập nhật : 07/04/2011
Lượt xem: 130
MỘT SỐ ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ DO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN, CÁC TÀI LIỆU Ở DẠNG GIẤY DÙNG ĐỀ THAM KHẢO (Tài liệu hiện có tại Thư viện Viện Khoa học và Bản đồ).