Trung tâm Triển khai Công nghệ Đo đạc và Bản đồ

Cập nhật : 22/06/2009
Lượt xem: 165
Trung tâm Triển khai công nghệ đo đạc và bản đồ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chức năng nghiên cứu triển khai, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới, thực hiện các dự án về trắc địa và bản đồ.
Vị trí và chức năng
Trung tâm Triển khai công nghệ đo đạc và bản đồ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chức năng nghiên cứu triển khai, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới, thực hiện các dự án về trắc địa và bản đồ.
Trung tâm Triển khai công nghệ đo đạc và bản đồ là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Triển khai công nghệ đo đạc và bản đồ có trụ sở đóng tại số 479, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tham giaxây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm về triển khai các chương trình, dự án trọng điểm cấp Nhà nước, cấp ngành trong lĩnh vực đo đạc bản đồ và tổ chức thực hiện theo sự phân công của Viện trưởng.
2. Tổ chức triển khai các dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán và các nhiệm vụ chuyên môn về đo đạc và bản đồ theo quy chế của Viện; tham gia các hội đồng khoa học cấp Viện, đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.
3. Tham gia nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn ứng dụng các phương pháp trắc địa cao cấp để xây dựng các hệ thống tọa độ, độ cao, trọng lực quốc gia; tham gia xây dựng mạng lưới địa động lực phục vụ việc xác định sự chuyển dịch của vỏ trái đất phục vụ công tác dự báo các tai biến tự nhiên.
4. Tham gia nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn ứng dụng công nghệ địa tin học trong công tác sản xuất thử nghiệm các sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển ngành tài nguyên và môi trường.
5. Nghiên cứu thử nghiệm, triển khai dịch vụ và tư vấn chuyển giao công nghệ, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế trong các lĩnh vực đo đạc - bản đồ, địa chính, bản đồ địa giới hành chính các cấp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
6. Kiểm định các thiết bị và kiểm tra nghiệm thu các sản phẩm đo đạc và bản đồ.
7. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về trắc địa - bản đồ và địa chính.
8. Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy chế của Viện và pháp luật của Nhà nước.
9. Quản lý cán bộ viên chức, người lao động và tuyển dụng lao động theo quy chế của Viện và pháp luật của Nhà nước.
10. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.