Chiều ngày 26/4/2019 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ có buổi tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia Đài Loan
Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2019
Thông tư 26/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ ngày 01/02/2019.