STT
Mô tả
Tải về
1

Thông tư 06/2020/TT-BTNMT

- Thông tư Ban Hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở

Ngày ban hành: 31/08/2020 - Ngày hiệu lực: 01/03/2021 - Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa

(3)
2

Thông tư 09/2020/TT-BTNMT

- Thông tư ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

Ngày ban hành: 17/09/2020 - Ngày hiệu lực: 03/11/2020 - Người ký: Bộ trưởng: Trần Hồng Hà

(1)
3

Thông tư 08/2020/TT-BTNMT

- Thông tư quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn

Ngày ban hành: 11/09/2020 - Ngày hiệu lực: 26/10/2020 - Người ký: Thứ trưởng Lê Công Thành

(2)
4

Công văn 2425/BTP - PBGDPL

- Thông báo danh mục sách pháp luật phát hành 6 tháng đầu năm 2020

Ngày ban hành: 06/07/2020 - Ngày hiệu lực: 06/07/2020 - Người ký: Vụ trưởng, Vụ phổ biến giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp: Lê Vệ Quốc

(1)
5

Quyết định 1444/QĐ - BTNMT

- công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020

Ngày ban hành: 01/07/2020 - Ngày hiệu lực: 01/07/2020 - Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa

(1)
6

Nghị định 30/2020/NĐ-CP

- Về công tác văn thư, bao gồm:Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu; thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

Ngày ban hành: 05/03/2020 - Ngày hiệu lực: 05/03/2020 - Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

(4)
7

Quyết định 18/2020/QĐ-TTg

- Quyết định Thiết lập khu vực cấm bay và hạn chế bay đối với tàu bay không người lái

Ngày ban hành: 10/06/2020 - Ngày hiệu lực: 10/06/2020 - Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

(1)
8

Thông tư 03/2020/TT-BTNMT

- Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh Quốc gia

Ngày ban hành: 29/05/2020 - Ngày hiệu lực: 15/07/2020 - Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa

(1)
9

Thông tư 12/2020/TT-BTTTT

- Hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí

Ngày ban hành: 29/05/2020 - Ngày hiệu lực: 14/07/2020 - Người ký: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Nguyễn Mạnh Hùng

(1)
10

Quyết định 1267/QĐ - BTNMT

- Về việc ban hành Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi ...

Ngày ban hành: 08/06/2020 - Ngày hiệu lực: 08/06/2020 - Người ký: Thứ trưởng Trần Quý Kiên

(14)
11

Quyết định 1368/QĐ - BTNMT

- Quy chế thực hiện thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 02/06/2017 - Ngày hiệu lực: 02/06/2017 - Người ký: Bộ trưởng Trần Hồng Hà

(5)
12

Thông tư 47/2016/TT-BTNMT

- Thông tư ban hành quy định kỹ thuật xây dựng lưới trọng lực quốc gia

Ngày ban hành: 28/12/2016 - Ngày hiệu lực: 15/02/2017 - Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa

(5)
13

Thông tư số 01/2020/TT-BTNMT

- Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước

Ngày ban hành: 29/04/2020 - Ngày hiệu lực: 15/06/2020 - Người ký: Thứ trưởng Lê Công Thành

(1)
14

Thông tư 17/2019/TT-BTNMT

- Thông tư Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định

Ngày ban hành: 30/09/2019 - Ngày hiệu lực: 15/11/2019 - Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa

(3)
15

Quyết định 1746/QĐ-TTg

- V/v ban hành kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Ngày ban hành: 04/12/2019 - Ngày hiệu lực: 04/12/2019 - Người ký: Trịnh Đình Dũng

(1)
16

Quyết định 417/QĐ-TTg

- V/v ban hành chương trình hành động tổng thể thực hiện nghị quyết 120/NĐ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngày ban hành: 13/04/2019 - Ngày hiệu lực: 13/04/2019 - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

(1)
17

Nghị định 03/2019/NĐ-CP

- Nghị định về hoạt động viễn thám

Ngày ban hành: 04/01/2019 - Ngày hiệu lực: 20/02/2019 - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

(2)
18

Nghị định 40/2019/NĐ-CP

- Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

Ngày ban hành: 13/05/2019 - Ngày hiệu lực: 01/07/2019 - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

(1)
19

Nghị định 27/2020/NĐ-CP

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công ...

Ngày ban hành: 01/03/2020 - Ngày hiệu lực: 15/04/2020 - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

(3)
20

Thông tư 14/2019/TT-BTNMT

- Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000,1:5.000

Ngày ban hành: 16/08/2019 - Ngày hiệu lực: 01/10/2019 - Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa

(4)