STT
Mô tả
Tải về
1

Quyết định 1368/QĐ - BTNMT

- Quy chế thực hiện thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 02/06/2017 - Ngày hiệu lực: 02/06/2017 - Người ký: Bộ trưởng Trần Hồng Hà

(1)
2

Thông tư 47/2016/TT-BTNMT

- Thông tư ban hành quy định kỹ thuật xây dựng lưới trọng lực quốc gia

Ngày ban hành: 28/12/2016 - Ngày hiệu lực: 15/02/2017 - Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa

(2)
3

Thông tư số 01/2020/TT-BTNMT

- Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước

Ngày ban hành: 29/04/2020 - Ngày hiệu lực: 15/06/2020 - Người ký: Thứ trưởng Lê Công Thành

(1)
4

Thông tư 17/2019/TT-BTNMT

- Thông tư Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định

Ngày ban hành: 30/09/2019 - Ngày hiệu lực: 15/11/2019 - Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa

(2)
5

Quyết định 1746/QĐ-TTg

- V/v ban hành kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Ngày ban hành: 04/12/2019 - Ngày hiệu lực: 04/12/2019 - Người ký: Trịnh Đình Dũng

(1)
6

Quyết định 417/QĐ-TTg

- V/v ban hành chương trình hành động tổng thể thực hiện nghị quyết 120/NĐ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngày ban hành: 13/04/2019 - Ngày hiệu lực: 13/04/2019 - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

(1)
7

Nghị định 03/2019/NĐ-CP

- Nghị định về hoạt động viễn thám

Ngày ban hành: 04/01/2019 - Ngày hiệu lực: 20/02/2019 - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

(2)
8

Nghị định 40/2019/NĐ-CP

- Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

Ngày ban hành: 13/05/2019 - Ngày hiệu lực: 01/07/2019 - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

(1)
9

Nghị định 27/2020/NĐ-CP

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công ...

Ngày ban hành: 01/03/2020 - Ngày hiệu lực: 15/04/2020 - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

(1)
10

Thông tư 14/2019/TT-BTNMT

- Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000,1:5.000

Ngày ban hành: 16/08/2019 - Ngày hiệu lực: 01/10/2019 - Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa

(2)
11

Thông tư 08/2019-TT-BTNMT

- Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000

Ngày ban hành: 05/07/2019 - Ngày hiệu lực: 20/08/2019 - Người ký: Lê Công Thành

(1)
12

Thông tư 23/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000

- Thông tư Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000

Ngày ban hành: 25/12/2019 - Ngày hiệu lực: 10/02/2020 - Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa

(1)
13

Nghị định 18/2020 NĐ-CP Xử phạt hành chính trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ

- Nghị định 18/2020 NĐ-CP Xử phạt hành chính trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ

Ngày ban hành: 11/02/2020 - Ngày hiệu lực: 01/04/2020 - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

(1)
14

Thông tư 26/TT-BTNMT

- Thông tư 26/TT-BTNMT Quy định quản lý nhiệm vụ về Khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 14/12/2018 - Ngày hiệu lực: 01/02/2019 - Người ký: Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân

(2)
15

Nghị định số 27/2019 NĐ-CP

- Nghị định số 27/2019 NĐ-CP quy định một số điều về Luật Đo đạc và Bản đồ

Ngày ban hành: 13/03/2019 - Ngày hiệu lực: 01/05/2019 - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

(15)
16

Thông tư 15/2014/TT-BKHCN Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

- Thông tư Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày ban hành: 13/06/2014 - Ngày hiệu lực: 01/08/2014 - Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Quân

(10)
17

Quyết định 3482/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 933/QĐ-BTNMT ngày 23/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Ngày ban hành: 29/12/2017 - Ngày hiệu lực: 29/12/2017 - Người ký: Bộ trưởng Trần Hồng Hà

(53)
18

Thông tư 66/2017/TT-BTNMT quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Thông tư này quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thay thế Thông tư 05/2015/TT-BTNMT ngày 24/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày ban hành: 22/12/2017 - Ngày hiệu lực: 06/02/2018 - Người ký: Võ Tuấn Nhân

(65)
19

Quyết định số 2646/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, mức chi công tác phí và chi hội nghị trong các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 26/10/2017 - Ngày hiệu lực: 26/10/2017 - Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa

(45)
20

Quyết định số 1899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 28/11/2017 - Ngày hiệu lực: 28/11/2017 - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

(35)