STT
Mô tả
Tải về
1

Thông tư 14/2020/TT-BTNMT

- Thông tư Ban hành Quy trình và Định mức Kinh tế - Kỹ thuật, xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và Môi trườngA

Ngày ban hành: 27/11/2020 - Ngày hiệu lực: 11/01/2021 - Người ký: Thứ trưởng Trần Quý Kiên

(1)
2

Nghị định 119/2020/NĐ - CP

- Nghị định quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ngày ban hành: 07/10/2020 - Ngày hiệu lực: 01/12/2020 - Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

(1)
3

Thông tư số 12/2020/TT-BTNMT

- Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu Bản đồ Địa hình Quốc gia tỷ lệ 1: 10.000 và 1:25.000

Ngày ban hành: 30/09/2020 - Ngày hiệu lực: 30/11/2020 - Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa

(2)
4

Thông tư số 11/2020/TT - BTNMT

- Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia

Ngày ban hành: 30/09/2020 - Ngày hiệu lực: 30/11/2020 - Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa

(1)
5

Thông tư 04/2020/TT-BKHCN

- Sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ KHCN về việc quy định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao ...

Ngày ban hành: 28/09/2020 - Ngày hiệu lực: 15/11/2020 - Người ký: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Bùi Thế Duy

(1)
6

Quyết định số 1660/QĐ - TTg

- Quyết định về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 26/10/2020 - Ngày hiệu lực: 26/10/2020 - Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

(2)
7

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

-

Ngày ban hành: 20/10/2020 - Ngày hiệu lực: 10/11/2020 - Người ký:

(1)
8

Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025

-

Ngày ban hành: 20/10/2020 - Ngày hiệu lực: 10/11/2020 - Người ký:

(1)
9

Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT - XH 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT - XH 10 năm 2021 - 2015

-

Ngày ban hành: 20/10/2020 - Ngày hiệu lực: 10/11/2020 - Người ký:

(1)
10

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng

-

Ngày ban hành: 20/10/2020 - Ngày hiệu lực: 10/11/2020 - Người ký:

(1)
11

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

- Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản Lý Thuế

Ngày ban hành: 19/10/2020 - Ngày hiệu lực: 05/12/2020 - Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

(1)
12

Thông tư 04/2020/TT_BNG

- Thông tư Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực.

Ngày ban hành: 15/09/2020 - Ngày hiệu lực: 10/11/2020 - Người ký: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh

(1)
13

Quyết định số 25/2020/QĐ - TTg

- Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/ QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiễm chức ...

Ngày ban hành: 31/08/2020 - Ngày hiệu lực: 31/08/2020 - Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

(6)
14

Nghị định số 112/2020/NĐ - CP

- Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Ngày ban hành: 18/09/2020 - Ngày hiệu lực: 20/09/2020 - Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

(2)
15

Thông tư 06/2020/TT-BTNMT

- Thông tư Ban Hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở

Ngày ban hành: 31/08/2020 - Ngày hiệu lực: 01/03/2021 - Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa

(5)
16

Thông tư 09/2020/TT-BTNMT

- Thông tư ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

Ngày ban hành: 17/09/2020 - Ngày hiệu lực: 03/11/2020 - Người ký: Bộ trưởng: Trần Hồng Hà

(1)
17

Thông tư 08/2020/TT-BTNMT

- Thông tư quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn

Ngày ban hành: 11/09/2020 - Ngày hiệu lực: 26/10/2020 - Người ký: Thứ trưởng Lê Công Thành

(3)
18

Công văn 2425/BTP - PBGDPL

- Thông báo danh mục sách pháp luật phát hành 6 tháng đầu năm 2020

Ngày ban hành: 06/07/2020 - Ngày hiệu lực: 06/07/2020 - Người ký: Vụ trưởng, Vụ phổ biến giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp: Lê Vệ Quốc

(1)
19

Quyết định 1444/QĐ - BTNMT

- công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020

Ngày ban hành: 01/07/2020 - Ngày hiệu lực: 01/07/2020 - Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa

(1)
20

Nghị định 30/2020/NĐ-CP

- Về công tác văn thư, bao gồm:Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu; thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

Ngày ban hành: 05/03/2020 - Ngày hiệu lực: 05/03/2020 - Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

(5)