STT
Mô tả
Tải về
1

Quyết định số 2646/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, mức chi công tác phí và chi hội nghị trong các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 26/10/2017 - Ngày hiệu lực: 26/10/2017 - Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa

(14)
2

Quyết định số 1899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 28/11/2017 - Ngày hiệu lực: 28/11/2017 - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

(13)
3

Thông tư 90/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập

- Thông tư 90/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập ban hành ngày 30/8/2017

Ngày ban hành: 30/08/2017 - Ngày hiệu lực: 28/10/2017 - Người ký: Thứ trưởng Trần Xuân Hà

(6)
4

Thông tư 05/2015/TT-BTNMT về Quy chế Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Thông tư 05/2015/TT-BTNMT về Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 24 tháng 02 năm 2015.

Ngày ban hành: 24/02/2015 - Ngày hiệu lực: 10/04/2015 - Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai

(1)
5

Quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

- Quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 03/08/2006 - Ngày hiệu lực: 03/08/2006 - Người ký: Lô Ích Giang

(5)
6

Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái

Ngày ban hành: 28/01/2007 - Ngày hiệu lực: 28/01/2007 - Người ký: Nguyễn Tấn Dũng

(2)
7

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang

- Di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang phải tạo được các điều kiện để đồng bào tái định cư có đời sống tốt hơn nơi ở cũ, trên cơ sở khai thác tiềm năng về tài nguyên và sức lao động, từng bước thay đổi cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cuộc sống ...

Ngày ban hành: 11/01/2007 - Ngày hiệu lực: 11/01/2007 - Người ký: Nguyễn Tấn Dũng

(1)
8

Về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2025

- Là trung tâm kinh tế khoa học kỹ thuật và giáo dục đào tạo của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; là một trong những trung tâm du lịch có ý nghĩa quốc gia và quốc tế; trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật của tỉnh Khánh Hoà, có vị trí quan trọng về an ...

Ngày ban hành: 01/01/2007 - Ngày hiệu lực: 01/01/2007 - Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

(1)
9

Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Hải Phòng

- Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả; có các giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để ...

Ngày ban hành: 27/12/2016 - Ngày hiệu lực: 27/12/2016 - Người ký: Nguyễn Tấn Dũng

(1)
10

Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

- Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Ngày ban hành: 04/04/2017 - Ngày hiệu lực: 18/05/2017 - Người ký: Bùi Văn Ga

(1)
11

Dự thảo mới về quy định chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (Văn bản dự thảo)

- Dự thảo mới về quy định chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (Văn bản dự thảo)

Ngày ban hành: 01/01/2017 - Ngày hiệu lực: 31/01/2017 - Người ký:

(1)
12

Toàn văn Luận án TS. Nguyễn Thị Thanh Hương_khóa I

- Toàn văn Luận án TS Nguyễn Thị Thanh Hương

Ngày ban hành: 14/12/2016 - Ngày hiệu lực: 14/12/2016 - Người ký: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

(1)
13

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án Tiến sĩ_Hương_khóa I

- Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương_khóa I

Ngày ban hành: 14/12/2016 - Ngày hiệu lực: 14/12/2016 - Người ký: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

(1)
14

Tóm tắt luận án TS Nguyễn Thị Thanh Hương_tiếng Việt_khóa I

- Tóm tắt luận án TS Nguyễn Thị Thanh Hương_tiếng Việt_khóa I

Ngày ban hành: 14/12/2016 - Ngày hiệu lực: 14/12/2016 - Người ký: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

(1)
15

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương_Khóa I_Tiếng Anh

- Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương_Khóa I_Tiếng Anh

Ngày ban hành: 14/12/2016 - Ngày hiệu lực: 14/12/2016 - Người ký: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

(1)