Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn PGS năm 2020 - HĐGS liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ

Lễ công bố quyết định và  trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn PGS năm 2020 - HĐGS liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ