Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Trắc địa Công trình và Địa chính

Cập nhật : 12/04/2021
Lượt xem: 31

 Vị trí chức năng
Trung tâm Trắc địa công trình và địa chính là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ có chức năng nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ đo đạc bản đồ trong lĩnh vực trắc địa công trình và địa chính phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế -  xã hội.

          Trung tâm Trắc địa Công trình và Địa chính là đơn vị hạch toán phụ thuộc có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật.

          Trụ sở Trung tâm: Số 479, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

       Nhiệm vụ và quyền hạn

      1. Tham gia xây dựng kế hoạch 5 năm, 3 năm và hàng năm về công tác nghiên cứu khoa học, triển khai, chuyển giao công nghệ đo đạc và bản đồ trong lĩnh vực trắc địa công trình và địa chính và tổ chức thực hiện theo sự phân công của Viện trưởng.

          2. Thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng các công nghệ mới trong trắc địa công trình, bản đồ công trình ngầm, đo đạc địa chính, đo đạc công trình biển, bản đồ chuyên đề, thử nghiệm công nghệ mới trong thành lập bản đồ công trình, địa chính để phục vụ quản lý tài nguyên đất và các tài sản gắn liền với đất.

          3. Tổ chức thực hiện và phối hợp các chương trình, đề án,dự án sản xuất và triển khai công nghệ theo phân công của Viện.

         4. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về trắc địa công trình và địa chính theo sự phân công của Viện.

          5. Tổ chức bảo quản , khai thác có hiệu quả các trang thiết bị viện giao.

         6. Thực hiện dịch vụ kiểm tra, kiểm định các loại máy và thiết bị về lĩnh vực trắc địa công trình, bản đồ công trình ngầm và địa chính theo sự phân công của Viện.

          7. Thực hiện giám sát, kiểm tra nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc bản đồ theo giấy phép của Viện.

          8. Tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học từ các tổ chức cá nhân về lĩnh vực trắc địa công trình và địa chính.

          9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả về tài chính, tài sản do Viện giao, thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính - kế toán đơn vị sự nghiệp kinh tế theo quy định của Viện và pháp luật.

          10. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

          11. Quản lý cán bộ, viên chức người lao động theo phân cấp của Viện.

         12. Ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, các công trình dịch vụ, tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, liên danh, liên kết hợp tác thực hiện các công trình, dự án về đo đạc bản đồ, bản đồ công trình ngầm với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.