Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng

Cập nhật : 06/04/2021
Lượt xem: 28

 Vị trí và chức năng

Văn phòng là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chức năng giúp Viện trưởng trong công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, chế độ chính sách, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, hành chính quản trị, an ninh quốc phòng, phòng cháy chữa cháy, văn thư, lưu trữ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thi đua khen thưởng và tuyên truyền của Viện.

 Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác 5 năm, hàng năm; thực hiện và hoàn thiện quy chế làm việc; quy chế tuyển dụng; quy chế đào tạo; tiêu chuẩn quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; quy chế công tác văn thư - lưu trữ; quy chế thi đua khen thưởng và tuyên truyền; quy chế văn hóa công sở; quy chế bảo mật; nội quy, quy định của Viện trình Viện trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

2.Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện chương trình, kế hoạch ,nhiệm vụ công tác và các quy chế của Viện; tổng hợp xây dựng báo cáo tháng,quý, hàng năm hoặc đột xuất theo kế hoạch công tác của Viện và yêu cầu của cấp trên.

3.Chuẩn bị, tham gia tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các buổi làm việc của Lãnh đạo Viện, làm các thủ tục phục vụ cán bộ đi công tác; tổ chức khánh tiết, kỷ niệm các ngày lễ, tết, ngày truyền thống của ngành và của đất nước theo quy định của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ.

4.Tổng hợp lịch làm việc hàng tuần, kế hoạch công tác tháng, quý của Viện, chuẩn bị tài liệu, ghi biên bản các cuộc họp do Lãnh đạo Viện chủ trì; thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo đến các đơn vị thuộc Viện.

5.Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương; quản lý cán bộ, viên chức và người lao động, quản lý hồ sơ nhân sự, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và giải quyết các chế độ bảo hiểm cho cán bộ, viên chức và người lao động, làm thường trực hội đồng thi đua khen thưởng, tuyên truyền, kỷ luật của Viện.

6.Tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, văn hóa công sở; lễ tân, tạp vụ và vệ sinh môi trường.

7.Thực hiện công tác bảo vệ, an ninh quốc phòng, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cháy nổ, thiên tai của Viện.

8.Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Viện và của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

9.Hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác văn phòng đối với các đơn vị trực thuộc.

10.Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo sự phân công của Viện trưởng.

11.Quản lý cơ sở vật chất trang thiết bị, đảm bảo phương tiện, điều kiện làm việc cho hoạt động của Viện.

12. Thực hiện công tác xây dựng cơ bản, cải tạo, sửa chữa bảo trì trụ sở Viện.

13. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản, trang thiết bị thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; quản lý cán bộ, viên chức, lao động theo quy chế của Viện và pháp luật của Nhà nước; thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

        14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao