Nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lương Thanh Thạch, ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ như các file đính kèm sau:
Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2013
Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã họp thẩm định đề cương nghiên cứu sinh cho ThS. Nguyễn Văn Hùng