STT
Mô tả
Tải về
1

Nghiên cứu phương pháp xác định các giá trị dị thường trọng lực trên các đỉnh của các ô chuẩn trong cơ sở dữ liệu trọng lực quốc gia

- Xây dựng phương pháp và lập phần mềm giải quyết hiệu quả bài toán nội suy xác định các giá trị dị thường trọng lực tại các đỉnh của các ô chuẩn trong CSDL dị thường trọng lực quốc gia dựa trên các giá trị dị thường trọng lực được xác định trên các điểm trọng lực chi tiết trên ...

Ngày ĐK: 01/07/2016 - Ngày BV: 01/12/2018 - Chủ nhiệm đề tài: PGS.TSKH. Hà Minh Hòa

(43)
2

TNMT.2016.07.04: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng quy định về chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu đo đạc bản đồ

-

Ngày ĐK: 19/05/2017 - Ngày BV: 26/02/2018 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Đồng Thị Bích Phương

(56)
3

BĐKH.10/16-20: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng mô hình quản lý biến động tài nguyên, hoàn thiện công cụ quản lý và nâng cao năng lực giám sát biến động sử dụng đất

- Đề tài thuộc Chương trình "Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020"

Ngày ĐK: 29/12/2016 - Ngày BV: 29/12/2018 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Phi Sơn

(74)
4

Nghiên cứu phương pháp xác định các giá trị dị thường trọng lực trên các đỉnh của các ô chuẩn trong cơ sở dữ liệu trọng lực quốc gia

- Mục tiêu của đề tài: Xây dựng phương pháp và lập phần mềm giải quyết hiệu quả bài toán nội suy xác định các giá trị dị thường trọng lực tại các đỉnh của các ô chuẩn trong CSDL dị thường trọng lực quốc gia dựa trên các giá trị dị thường trọng lực được xác định trên các điểm trọng ...

Ngày ĐK: 01/07/2016 - Ngày BV: 30/06/2018 - Chủ nhiệm đề tài: PGS. TSKH. Hà Minh Hòa

(42)
5

Nghiên cứu cơ sở khoa học hình thành Hệ thống địa chính biển Việt Nam (Marine Cadastre of Vietnam)

- Mục tiêu của Đề tài: - Đề xuất mô hình của Hệ thống địa chính biển Việt Nam; - Đề xuất khung kỹ thuật và dữ liệu của Hệ thống địa chính Biển.

Ngày ĐK: 01/06/2016 - Ngày BV: 30/06/2018 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

(44)