STT
Mô tả
Tải về
1

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa công tác quản lý sử dụng và bảo vệ đất nương rẫy ở một số tỉnh Trung du miền núi phía Bắc

- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa công tác quản lý sử dụng và bảo vệ đất nương rẫy ở một số tỉnh Trung du miền núi phía Bắc

Ngày ĐK: 31/05/2006 - Ngày BV: 30/11/2007 - Chủ nhiệm đề tài: KS. Đinh Gia Tuấn

(3)
2

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng công tác quản lý và sử dụng đất đai đối với các loại hình sản xuất trang trại vùng miền núi Trung du Bắc bộ

- Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng công tác quản lý và sử dụng đất đai đối với các loại hình sản xuất trang trại vùng miền núi Trung du Bắc bộ

Ngày ĐK: 03/04/2006 - Ngày BV: 03/04/2007 - Chủ nhiệm đề tài: KS. Phạm Ngọc Thành Lê

(3)
3

Xây dựng mạng lưới GPS địa động lực Sông Mã phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên vùng Tây bắc Việt Nam

- Xây dựng mạng lưới GPS địa động lực Sông Mã phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên vùng Tây bắc Việt Nam

Ngày ĐK: 31/03/2006 - Ngày BV: 30/11/2008 - Chủ nhiệm đề tài: PGS.TSKH. Hà Minh Hoà

(15)
4

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

- Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

Ngày ĐK: 31/03/2006 - Ngày BV: 31/03/2007 - Chủ nhiệm đề tài: KS. Đinh Việt Anh

(4)
5

Xây dựng hệ thống các điểm trắc địa sử dụng công nghệ GPS độ chính xác cao trong việc quan trắc biến dạng lớp vỏ trái đất và cảnh báo thiên tai ở khu vực Việt Nam.

- Xây dựng hệ thống các điểm trắc địa sử dụng công nghệ GPS độ chính xác cao trong việc quan trắc biến dạng lớp vỏ trái đất và cảnh báo thiên tai ở khu vực Việt Nam.

Ngày ĐK: 31/05/2005 - Ngày BV: 31/01/2007 - Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Tuấn Anh

(10)
6

Nghiên cứu cơ sở khoa học thành lập một số bản đồ cơ bản thuộc nhóm bản đồ môi trường không khí phục vụ công tác đánh giá hiện trạng môi trường.

- Hệ thống bản đồ môi trường ngày càng khẳng định vị thế quan trọng của mình trong công tác nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường, trợ giúp cho những nhà hoạch định chính sách trong việc ra quyết định nhằm phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường. Trong những năm gần ...

Ngày ĐK: 31/05/2005 - Ngày BV: 30/11/2007 - Chủ nhiệm đề tài:

(3)
7

Nghiên cứu xác định và đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến giá trị trọng lực độ chính xác cao và biện pháp khắc phục.

- Nghiên cứu xác định và đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến giá trị trọng lực độ chính xác cao và biện pháp khắc phục.

Ngày ĐK: 31/05/2005 - Ngày BV: 31/05/2007 - Chủ nhiệm đề tài: KS. Lê Thanh Hải

(5)
8

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hồ sơ địa chính phục vụ nhu cầu phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam.

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hồ sơ địa chính phục vụ nhu cầu phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam.

Ngày ĐK: 31/05/2005 - Ngày BV: 31/05/2006 - Chủ nhiệm đề tài: KS. Lưu Văn Thịnh

(4)
9

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất hướng giải quyết đất sản xuất cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nguyên.

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất hướng giải quyết đất sản xuất cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nguyên.

Ngày ĐK: 12/09/2017 - Ngày BV: 12/09/2017 - Chủ nhiệm đề tài: CN. Đỗ Thị Thanh Vân

(1)
10

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và phương pháp luận xây dựng Atlas Tài nguyên và Môi trường

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và phương pháp luận xây dựng Atlas Tài nguyên và Môi trường

Ngày ĐK: 30/11/2004 - Ngày BV: 28/02/2006 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Anh Dũng

(3)
11

Ứng dụng công nghệ DGPS và bản đồ địa chính cơ sở bằng công nghệ ảnh số để thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5 000, 1/10 000 khu vực miền núi

- Ứng dụng công nghệ DGPS và bản đồ địa chính cơ sở bằng công nghệ ảnh số để thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5 000, 1/10 000 khu vực miền núi

Ngày ĐK: 31/08/2004 - Ngày BV: 31/08/2005 - Chủ nhiệm đề tài: KS. Phan Xuân Hậu

(7)
12

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao độ chính xác đo cao GPS trong điều kiện Việt Nam

- Đề tài định hướng vào việc nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao độ chính xác của kết quả đo cao GPS trong điều kiện Việt Nam mà mục tiêu cụ thể là đạt tới độ chính xác tương đương thuỷ chuẩn hạng III nhà nước. Trên cơ sở phân tích công thức cơ bản của đo cao GPS và xét các ...

Ngày ĐK: 31/12/2003 - Ngày BV: 31/12/2006 - Chủ nhiệm đề tài: GS. TSKH. Phạm Hoàng Lân

(10)
13

Nhiệm vụ cấp Nhà nước năm 2004) Phối hợp nghiên cứu để xây dựng và hoàn thiện hệ thống trọng lực phục vụ công tác nghiên cứu lãnh thổ và khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường ở Việt Nam

- Nhiệm vụ cấp Nhà nước năm 2004) Phối hợp nghiên cứu để xây dựng và hoàn thiện hệ thống trọng lực phục vụ công tác nghiên cứu lãnh thổ và khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Ngày ĐK: 31/12/2003 - Ngày BV: 30/11/2005 - Chủ nhiệm đề tài: Viện NCĐC

(3)
14

Nghiên cứu cơ sở khoa học của Metadata và đề xuất các chuẩn Metadata cho hệ thống bản đồ địa hình số ở các tỷ lệ cơ bản phục vụ công tác quản lý và phân phối dữ liệu.

- Nghiên cứu cơ sở khoa học của Metadata và đề xuất các chuẩn Metadata cho hệ thống bản đồ địa hình số ở các tỷ lệ cơ bản phục vụ công tác quản lý và phân phối dữ liệu.

Ngày ĐK: 30/06/2003 - Ngày BV: 31/12/2004 - Chủ nhiệm đề tài: Th.s. Đặng Thị Liên

(1)
15

Nghiên cứu ứng dụng đo trọng lực biển tại Việt Nam

- Nghiên cứu ứng dụng đo trọng lực biển tại Việt Nam

Ngày ĐK: 30/06/2003 - Ngày BV: 30/06/2005 - Chủ nhiệm đề tài: KS. Trần Đình Ấu

(7)
16

Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả việc Nhà nước thu hồi đất trước trong quy hoạch và chính sách đền bù GPMB khi đất các khu vực dự án có gia tăng giá trị phục vụ cho việc xây dựng Luật Đất đai mớ

- Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả việc Nhà nước thu hồi đất trước trong quy hoạch và chính sách đền bù GPMB khi đất các khu vực dự án có gia tăng giá trị phục vụ cho việc xây dựng Luật Đất đai mớ

Ngày ĐK: 31/03/2003 - Ngày BV: 30/06/2003 - Chủ nhiệm đề tài: CN. Đỗ Thị Thanh Vân

(5)
17

Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng việc thực hiện chính sấch giao đất, cho thuê đất đối với khu công nghiệp và khu chế xuất.

- Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng việc thực hiện chính sấch giao đất, cho thuê đất đối với khu công nghiệp và khu chế xuất.

Ngày ĐK: 31/03/2003 - Ngày BV: 30/06/2003 - Chủ nhiệm đề tài: Th.s. Vũ Đình Chuyên

(5)
18

Nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện chính sách cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam

- Nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện chính sách cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam

Ngày ĐK: 21/03/2003 - Ngày BV: 30/06/2003 - Chủ nhiệm đề tài: KS. Đào Văn Dinh Nội dung đề tài:

(2)
19

Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực quản lý của cán bộ địa chính cấp phường

- Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực quản lý của cán bộ địa chính cấp phường

Ngày ĐK: 30/06/2002 - Ngày BV: 30/06/2003 - Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Mạnh Hiển

(3)
20

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện nội dung, phương pháp thống kê đất đai phục vụ thống kê đất hàng năm, kiểm kê đất định kỳ 5 năm.

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện nội dung, phương pháp thống kê đất đai phục vụ thống kê đất hàng năm, kiểm kê đất định kỳ 5 năm.

Ngày ĐK: 30/06/2002 - Ngày BV: 31/12/2003 - Chủ nhiệm đề tài: KS. Lê Thị Thanh Xuân

(4)