HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ "ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI TRONG THU NHẬN, XỬ LÝ, CẬP NHẬT VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU ĐỊA KHÔNG GIAN”

4
06/07/2023 11:01:28

THÔNG BÁO SỐ 01: GIA HẠN NHẬN BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

3
24/03/2023 16:21:52

THỂ LỆ VIẾT BÀI VÀ MẪU TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HỌC

2
24/03/2023 16:18:39

THỂ LỆ BÀI VIẾT THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI TRONG THU NHẬN, XỬ LÝ, CẬP NHẬT VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU ĐỊA KHÔNG GIAN”

1
09/03/2023 00:00:00

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ "ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI TRONG THU NHẬN, XỬ LÝ, CẬP NHẬT VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU ĐỊA KHÔNG GIAN”