Hội thảo khoa học và công nghệ toàn quốc "Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia - Vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại

11
24/11/2021 10:21:21

VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ HIỆN ĐẠI TRONG ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ĐỊA LÝ QUỐC GIA

10
18/11/2021 14:29:45

23.11.2021 - HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ĐỊA LÝ QUỐC GIA: VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ HIỆN ĐẠI

9
10/10/2021 14:55:38

THÔNG BÁO SỐ 04: THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC

8
30/08/2021 07:10:23

THÔNG BÁO SỐ 03: THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC NĂM 2021

7
30/07/2021 12:31:00

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO

6
19/07/2021 01:49:39

THÔNG BÁO SỐ 02: THÔNG BÁO THAY ĐỔI HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC

5
04/06/2021 18:44:26

LỜI GIỚI THIỆU CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC

4
07/05/2021 18:44:26

THÔNG BÁO SỐ 01: GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN BÀI VIẾT THAM GIA HỘI THẢO

3
26/03/2021 18:44:26

GỬI BÀI TÓM TẮT VÀ TOÀN VĂN

2
16/03/2021 00:00:00

THỂ LỆ VIẾT BÀI VÀ MẪU TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HỌC

1
07/03/2021 00:00:00

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC