Hội thảo khoa học và công nghệ toàn quốc "Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia - Vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại

Lượt xem: 0Cập nhật: 30/07/2021

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO