Ngày 22/12/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện chương trình Khoa học và ...
Thông tư 26/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ ngày 01/02/2019.
Ngày 20 tháng 12 năm 2018, Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã tiến hành nghiệm thu cấp Bộ cho 02 đề tài:
Bảo vệ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2018 của Viện.