KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ TRONG LĨNH VỰC ĐO ĐẠC – BẢN ĐỒ, VIỄN THÁM
Lễ bàn giao kết quả đo 11 điểm trọng lực tuyệt đối trên toàn bộ lãnh thổ việt nam giữa Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ và Xí nghiệp trắc địa ảnh Matxcơva ngày 20/03/2009
Máy thuỷ chuẩn điện tử