Ngày 25/12/2020, tại Hội trường phòng 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ và trao bằng Tiến sĩ năm 2020;  Đến dự có ...
Ngày 01/12/2020, tại Hội trường Phòng 102, Viện Khoa học Đo đạcvà Bản đồ đã tổ chức công bố và trao Quyết định tuyển dụng viên chức của Viện năm 2020. Đến dự có lãnh đạo Viện Khoa ...
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Thành
Ngày 18 tháng 6 năm 2020 cơ quan chủ trì Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ.