Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý VN

Cập nhật : 29/05/2017
Lượt xem: 2493

Ngày 16/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam. Theo Quyết định, Cục là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; tổ chức thực hiện pháp luật.

Đây là một trong hai đơn vị được điều chỉnh, đổi tên tại Nghị định số 36/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 4/4/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc đổi tên là Cục Đo đạc và Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam vừa đảm bảo bao quát hết các nhiệm vụ được giao về tổ chức xây dựng, cập nhật, khai thác, quản lý hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, về quản lý địa danh, tên gọi các đảo, bãi cạn trên các vùng biển của Việt Nam, về khuyến khích xã hội hóa hoạt động đo đạc và bản đồ; đồng thời vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn  quản lý và hội nhập quốc tế.






Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam


(Theo Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)




1/ Trình Bộ trưởng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.


2/ Theo dõi, tổng hợp, định kỳ báo cáo Bộ trưởng về tình hình hoạt động đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý trên phạm vi cả nước.


3/ Cấp, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đối với các tổ chức, cá nhân; kiểm tra việc thực hiện nội dung hoạt động đo đạc bản đồ đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép; cấp, thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) sản phẩm, hàng hóa xuất và nhập khẩu đối với mặt hàng đo đạc và bản đồ theo quy định và theo phân công của Bộ trưởng.


4/ Tổ chức xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; hệ thống cơ sở hạ tầng đo đạc và bản đồ cơ bản, đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính, biên giới quốc gia, bao gồm: hệ quy chiếu quốc gia, hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia, hệ thống điểm đo đạc cơ sở quốc gia, hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia, hệ thống không ảnh, hệ thống bản đồ địa hình quốc gia, hệ thống bản đồ địa hình đáy biển, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý quốc gia, hệ thống địa danh trên bản đồ, hệ thống bản đồ hành chính, atlas quốc gia; tổ chức việc thành lập, cập nhật, hiện chỉnh, xuất bản và phát hành các sản phẩm bản đồ theo quy định của pháp luật.


5. Lưu trữ, công bố và cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý theo quy định của pháp luật.


6. Hướng dẫn công tác xuất bản, in, phát hành, trao đổi, quản lý, khai thác, sử dụng, cung cấp, xuất nhập khẩu các sản phẩm, dữ liệu đo đạc, bản đồ cơ bản và thông tin địa lý; xác nhận tính hợp pháp, hợp chuẩn, hợp quy của dữ liệu đo đạc và bản đồ và thông tin địa lý; quản lý chất lượng, tổ chức kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu, xác nhận chất lượng, khối lượng công trình sản phẩm đo đạc, bản đồ cơ bản và thông tin địa lý; thẩm định, nghiệm thu, xác nhận chất lượng công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ chuyên ngành theo phân công của Bộ trưởng; xét duyệt nội dung dữ liệu đo đạc, bản đồ, không ảnh thuộc bí mật quốc gia theo quy định của pháp luật; kiến nghị đình chỉ việc xuất bản và phát hành hoặc thu hồi các xuất bản phẩm bản đồ theo quy định của pháp luật.


7. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc kiểm định, kiểm nghiệm, bảo dưỡng thiết bị đo đạc, bảo đảm tuân thủ chuẩn quốc gia về đo đạc và bản đồ.


8. Thẩm định về sự cần thiết, phạm vi, giải pháp kỹ thuật công nghệ của nội dung đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách Trung ương trừ các dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.


9. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo phân công của Bộ trưởng.


10. Chủ trì, phối hợp vói các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đo đạc, thành lập bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính phục vụ việc phân định, chia tách, sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính theo quy định của pháp luật; xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính; thẩm định việc thể hiện đường địa giới hành chính trên các loại bản đồ trước khi xuất bản.


11. Tổ chức đo đạc, thành lập bản đồ và hồ sơ tài liệu phục vụ việc đàm phán, hoạch định, phân giới, cắm mốc và quản lý đường biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; thành lập bản đồ chuẩn biên giới quốc gia; xây dựng cơ sở dữ liệu, thẩm định việc thể hiện đường biên giới quốc gia trên các loại bản đồ; in ấn, phát hành các loại bản đồ, tài liệu liên quan đến đường biên giới quốc gia trên đất liền, các vùng biển, hải đảo, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.


12. Tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý theo phân công của Bộ trưởng.


13. Làm đầu mối tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; tham gia các tổ chức, diễn đàn quốc tế về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý theo phân công của Bộ trưởng.


14. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý theo quy định và theo phân công của Bộ trưởng; trả lời các tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật đo đạc và bản đồ theo phân công của Bộ trưởng.


15. Phối hợp quản lý các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý.


16. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; phối hợp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý theo quy định và theo phân công của Bộ trưởng.


17. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ và phân công của Bộ trưởng.


18. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, biên chế; công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục theo theo quy định và theo phân công của Bộ trưởng; tham gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý.


19. Quản lý tài chính, tài sản; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II đối với các đơn vị trực thuộc Cục theo quy đinh của pháp luật.


20. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.


21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.






Về cơ cấu tổ chức gồm 12 đơn vị: 1- Văn phòng; 2- Phòng Kế hoạch - Tài chính; 3- Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế; 4- Phòng Tổ chức cán bộ; 5- Phòng Công nghệ đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; 6- Phòng Chính sách và Quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý;7- Chi cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý phía Nam (tại thành phố Hồ Chí Minh); 8- Trung tâm Biên giới và Địa giới; 9- Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; 10- Trung tâm Thông tin Dữ liệu đo đạc và bản đồ; 11- Trung tâm Điều tra - Xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ; 12- Ban Quản lý các dự án đo đạc và bản đồ.
Như vậy so với trước đây, Cục đã giảm 02 phòng (do thực hiện sáp nhập Văn phòng hợp tác Việt - Lào về đo đạc và bản đồ vào Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng Quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ vào Phòng Chính sách và Pháp chế thành Phòng Chính sách và Quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý).
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường số 1758/QĐ-BTNMT ngày 24/9/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam số 25/QĐ-BTNMT ngày 06/01/2017 sửa đổi Điều 4 Quyết định số 1758/QĐ-BTNMT ngày 24/9/2013.
 

(Theo monre.gov.vn)