HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP VÀ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Cập nhật: 09/09/2022

Ngày 09/09/2022, Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể viên chức, người lao động trong toàn đơn vị. Các đồng chí trong BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên cũng tham dự hội nghị.

 

Toàn thể Ban chấp hành Đảng ủy, viên chức và người lao động tham gia hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 745-KH/ĐU ngày 09/8/2022 của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, Đảng ủy Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt NQTW5 Khóa XIII với nội dung cụ thể như sau: 

Ông Nguyễn Phi Sơn, Bí thư Đảng ủy, viện trưởng trình bày Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”

Ông Nguyễn Phi Sơn, Bí thư Đảng ủy, trình bày Nghị quyết số 18-NQ/TW

 

Ông Phạm Minh Hải, Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Viện trưởng trình bày Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 “Về nông nghiệp, nông đân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Ông Phạm Minh Hải, Ủy viên BCH Đảng ủy, trình bày Nghị quyết số 19-NQ/TW

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT, Phó Viện trưởng trình bày Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT, trình bày Nghị quyết số 20-NQ/TW 

 

Ông Bùi Nguyễn Hoàng, Phó Bí thư ĐU, Chủ nhiệm UBKT, Chánh Văn phòng trình bày Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”

Ông Bùi Nguyễn Hoàng, Phó Bí thư ĐU, Chủ nhiệm UBKT, trình bày Nghị quyết số 21-NQ/TW

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua việc triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ giúp cấp uỷ các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên các chi bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị trong toàn Viện nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trên cơ sở đó, định hướng các chi bộ tiếp tục thường xuyên quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong đơn vị, tổ chức và đội ngũ viên chức, người lao động; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, đưa văn kiện Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

   Toàn thể Ban chấp hành Đảng ủy, viên chức và người lao động tham gia hội nghị chụp hình lưu niệm                                              

                                                (Phòng Khoa học, ĐT,HTQT&TC)