HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

Cập nhật: 18/01/2023

Ngày 18 tháng 01 năm 2023, Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Phi Sơn – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

….

Đồng chí Bùi Nguyễn Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy đọc báo cáo tổng kết 

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2023. Các ý kiến đóng góp và trao đổi tại Hội nghị góp phần chỉ rõ, chi tiết những thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được trong năm vừa qua của Đảng bộ và đề ra các giải pháp trọng tâm năm 2023. 

Năm 2022, Đảng ủy Viện đã lãnh đạo các chi bộ và đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, gương mẫu trong việc quán triệt và vận dụng đúng các đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát chức năng, nhiệm vụ của Viện, lãnh đạo đơn vị thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh trên các mặt công tác.

Với tinh thần chủ động trong công tác thực hiện kế hoạch, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội phát động các phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ. 

Đảng ủy Viện đã họp ra Nghị quyết hàng tháng, trong đó tập trung chỉ đạo việc xây dựng đề án kiện toàn tổ chức hoạt động, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện theo nhiệm kỳ của Chính phủ; khẩn trương, chủ động xây dựng kế hoạch, tạo điều kiện tối đa về kinh phí và nhân lực cho các đề tài, dự án kết thúc trong năm 2022, các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo các chi bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị xã hội xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng, hoàn thiện kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và đạt hiệu quả cao.

Hoàn thành Đề án Kiện toàn tổ chức và xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện trình Bộ phê duyệt.

 

Đồng chí Nguyễn Phi Sơn - Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Sơn - Bí thư Đảng ủy nêu rõ: Trong năm 2022, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức chủ quan và khách quan, trong đó có ảnh hưởng rất lớn của dịch COVID-19 khiến cho nhiều công việc bị gián đoạn nhưng Đảng ủy Viện đã chỉ đạo Viện tìm kiếm nhiều giải pháp, tháo gỡ khó khăn, khắc phục để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu theo đúng kế hoạch và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ trong nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ về đo đạc, bản đồ.

Trong năm vừa qua Đảng uỷ Viện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đảng viên, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tiếp tục thực hiện và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ nền tảng hoạt động xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Đảng uỷ Viện đã chỉ đạo các tổ chức chính trị, xã hội trong đơn vị phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể; phát động các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hoá thể thao, tạo nên không khí phấn khởi, thi đua trong đơn vị. Các đồng chí Đảng uỷ viên và cán bộ lãnh đạo của Viện là những người gương mẫu trong công tác, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, sống lành mạnh, giản dị, tiết kiệm, không lợi dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích riêng, có tâm huyết với Viện, gần gũi với cán bộ, viên chức và người lao động, tạo nên không khí dân chủ, đoàn kết trong Viện.

Đảng ủy Viện luôn quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết và hướng dẫn công tác của đảng ủy cấp trên; lãnh đạo đơn vị đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, hoàn thành đầy đủ và chất lượng cao các dự án sự nghiệp; chất lượng các đề tài được nâng lên rõ rệt, qua thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đã đào tạo được đội ngũ cán bộ khoa học có chuyên môn sâu, có khả năng nắm bắt và áp dụng thành công các công nghệ mới vào thực tế sản xuất. Vai trò lãnh đạo của các chi bộ trong công tác đánh giá, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được thể hiện tốt, góp phần quan trọng vào công tác kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Viện. 

Nghị quyết hàng tháng của Đảng ủy Viện đã chỉ đạo sát sao, định hướng cho đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị; Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ tại đơn vị, phát huy cao độ năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động; nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính năng động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng hoạt động tích cực, hiệu quả phát huy được sức mạnh tập thể, đóng góp xây dựng Đảng và đơn vị phát triển.

Ban Chấp hành Đảng bộ Viện lãnh đạo đơn vị xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát thực trên cơ sở Chương trình công tác của Bộ và nhiệm vụ chính trị của Viện. Tăng cường chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng của các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2023 và xây đựng kế hoạch 2024 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và đạt hiệu quả cao. 

Đảng ủy Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ mong muốn trong năm tiếp theo các đồng chí Đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, luôn đi đầu, gương mẫu trong mọi lĩnh vực để đưa đơn vị ngày càng phát triển, lớn mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường giao phó ./.

 

                 ( Phòng Khoa học, ĐT, HTQT & TC )