ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA HOC, ĐÀO TẠO VÀ TẠP CHÍ NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Cập nhật: 13/03/2020

Ngày 13/3/2020 Tại Hội trường Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Chi Bộ Khoa học, Đào tạo và Tạp chí đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đồng chí Nguyễn Phi Sơn, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đầy đủ 08 đảng viên trong chi bộ đều là đảng viên chính thức, không có đảng viên dự bị.

Chi bộ Khoa học, Đào tạo và Tạp chí tiền thân là chi bộ Khoa học – Công nghệ được chuẩn y tại Quyết định số 114-QĐ/ĐU ngày 21/9/2017, Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao về các mặt công tác Đảng, chính quyền đảm bảo nhiệm vụ chính trị của phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế. Đến tháng 01/2018 ,Chi bộ sáp nhập Chi bộ Tạp chí và Đào tạo, đổi tên thành Chi bộ Khoa học – Đào tạo và Tạp chí tại Quyết định số 133/QĐ-ĐU ngày 19/01/2018. Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao về các mặt công tác đảng, chính quyền đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của phòng Khoa học – Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ có sự thay đổi về nhân sự nhưng Chi bộ đã kịp thời chỉ đạo đảng viên làm tốt công tác chính trị tư tưởng, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động. Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng ủy cấp trên, tạo sự ổn định và đồng thuận, đoàn kết phát triển,hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chi bộ thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chuyên đề 2020, tạo sự đồng bộ nhất quán, đồng thời đề cao việc áp dụng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên, coi đây là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá và phân loại chi bộ, đảng viên hàng năm.

Đặc biệt, Chi bộ tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về tình hình chính trị của đất nước, hiểu đúng, không phát ngôn, bình luận trên mạng xã hội về các vấn đề nóng khi chưa được kiểm chứng nhất là đại dịch Covit19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Đồng chí Nguyễn Phi Sơn - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Viện  phát biểu tại Đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Phi Sơn, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhấn mạnh trong các giải pháp thì giải pháp quan trọng nhất là tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đồng chí Bí thư. Muốn đạt được kết quả như mong muốn, từng đảng viên trong Chi bộ phải hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo niềm cảm hứng cho quần chúng noi theo. Tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Viện để vượt qua mọi khó khăn, thử thách đưa đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh.Với sự đoàn kết và quyết tâm cao của tập thể chi bộ, Đồng chí Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Viện tin rằng Đại hội Chi bộ Khoa học, Đào tạo và Tạp chí sẽ thành công tốt đẹp. Chi bộ bầu ra được đồng chí Bí thư mới đử tiêu chuẩn, đủ năng lực để lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đề ra.

Tại Đại hội, các đảng viên trong chi bộ đã tiến hành bầu Bí thư nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 tiếp tục trúng cử Bí thư nhiệm kỳ 2020-2022 với số phiếu tuyệt đối là 8/8 đạt tỉ lệ100%.

 

Đồng chí Nguyễn Phi Sơn - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Viện chúc mừng Tân Bí thư Chi bộ

Đại hội đã thông qua Nghị quyết: Với quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục các hạn chế, đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng - Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Bí thư Chi đoàn TNCSHCM chúc mừng Tân Bí thư Chi bộ

 

Tập thể Đảng viên trong Chi bộ và các đ/c đối tượng Đảng chúc mừng đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương trúng cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -02022.

 

                                                                                              (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT & TC)