HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 5 NĂM (2006 - 2010)

Cập nhật: 17/06/2010

Ông Lê Văn Hợp - Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng - Bộ TN & MT trao bằng khen cho Viện Sáng ngày 15 tháng 06 năm 2010 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị tổng kết Điển hình tiên tiến 5 năm (2006 - 2010)

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đơn vị, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ luôn chú trọng và làm tốt công tác thi đua, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, qua các phong trào thi đua đã tạo nên tinh thần hăng say lao động sản xuất, không khí đoàn kết trong toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động.

Hội nghị đã tổng kết công tác đã thực hiện trong 5 năm qua và đưa ra phương phướng thực hiện cho giai đoạn 2010 - 2015, tại hội nghị đã có 04 tham luận điển hình tiên tiến của các đơn vị trực thuộc Viện và 01 tham luận của cá nhân. 

                        (Theo Phòng KHCN và HTQT)