TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2016

Cập nhật: 22/12/2015

Ngày 22 tháng 12 năm 2015, tại Hội trường tầng 5, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đến dự và chỉ đạo Hội nghị; Hội nghị cũng vinh dự đón tiếp đại diện các đơn vị: Vụ Khoa học Công nghệ; Vụ Kế hoạch; Vụ Tài chính; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền; Báo Tài nguyên và Môi trường; Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện.

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2015, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổng kết công tác năm trên các mặt: công tác tổ chức cán bộ và văn phòng; hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, tạp chí và đào tạo; công tác kế hoạch - tài chính; tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp. Hội nghị cũng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 và đề xuất một số nội dung với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc chúc mừng thành tích năm 2015 của Viện. Thứ trưởng nhấn mạnh trong năm 2016, Viện cần lưu ý một số điểm: Thứ nhất, công tác khoa học công nghệ đã làm tốt, nhưng làm khoa học công nghệ phải đề xuất kiến nghị làm được gì, kết luận của đề tài phải đưa ra được những tồn tại và hướng đi tiếp theo; thứ hai, công tác xây dựng đơn vị cần rà soát, củng cố lại các đơn vị theo đúng quy hoạch, quản lý. Các khối sản xuất cần tiếp tục được củng cố theo mục tiêu công việc phù hợp với chức năng nhiệm vụ, bám sát xu thế phát triển của ngành để có thể chủ động đi trước, triển khai; thứ ba, công tác tổ chức cán bộ cần tiếp tục quy hoạch, bổ nhiệm những người xứng đáng vào các vị trí phù hợp để có đủ đội ngũ làm nghiên cứu khoa học và sản xuất; thứ tư, về tăng cường năng lực cần lưu ý hai vấn đề, đó là về con người và máy móc thiết bị. Đối với con người, mỗi cá nhân cần tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, tuy nhiên Viện cũng cần có quy chế động viên, khuyến khích, tạo nhiều điều kiện vật chất thuận lợi để gây dựng phong trào học tập, nghiên cứu. Đối với trang thiết bị, máy móc tăng cường năng lực cho Viện thông qua các Dự án do Viện đề xuất; thứ năm, Thứ trưởng cũng chỉ rõ, cần tăng cường công tác hợp tác quốc tế. Hiện nay, công tác này mới chỉ dừng lại ở trao đổi thông tin, mà chưa có nhiều dự án hợp tác, đây cũng là tình trạng chung của nhiều đơn vị trong Bộ; Bên cạnh đó, Viện cần tiếp tục duy trì các phong trào thi đua yêu nước, và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho xã hội. 

Một số kiến nghị của Viện trong năm tới cũng được Thứ trưởng giải đáp và chỉ đạo ngay tại Hội nghị. 

Thay mặt cho Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, TS. Lê Anh Dũng - Viện trưởng đã tiếp thu và cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, trực tiếp là Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc; cảm ơn các vụ chức năng đã có các hướng dẫn kịp thời trong năm qua. Viện trưởng hy vọng năm 2016 tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo Bộ, các vụ chức năng và các đơn vị trong Bộ để Viện tiếp tục phát triển, tạo bước đột phá đi lên.