KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2022 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Cập nhật: 21/04/2022

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.