VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN DUY THÀNH

Cập nhật: 06/07/2020

Ngày 06 tháng 7 năm 2020, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức buổi Hội dồng đánh giá luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Duy Thành với tên đề tài: “Nghiên cứu tích hợp công nghệ viễn thám và GIS trong xây dựng mô hình dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương”

Ngành: Kỹ thuật Trắc địa – Bản dồ

Mã số: 9.52.05.03

Giáo viên hướng dẫn:  PGS.TS.Nguyễn Đình Dương; TS. Chu Tiến Vinh.
 

 
NCS Nguyễn Duy Thành báo cáo luận án
 

Chủ tịch hội đồng: GS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch

Ủy viên Thư ký :   TS. Phạm Minh Hải

Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở được thành lập theo Quyết định số 135/QĐ-VĐĐBĐ ngày 12/6/2020 ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ gồm 7 thành viên do GS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch , Chủ tịch Hội đồng; TS. Phạm Minh Hải, Ủy viên Thư ký;

Cùng nhiều nhà khoa học thuộc Tổng cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Viện Địa lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;  Cục Viễn thám Quốc gia; Hội Trắc địa, Bản đồ, Viễn thám Việt Nam. Trường Đại học Mỏ - Địa Chất. Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ… đại diện cho các lĩnh vực  Ảnh Viễn thám,Trắc địa và Bản đồ và Thủy sản.

 

 
TS. Nguyễn Phi Sơn - Viện trưởng Viện ĐĐ & BĐ đại diện cho cơ sở đào taọ phát biểu ý kiến


 Nội dung nghiên cứu của luận án:

- Nghiên cứu xác định mối tương quan giữa đối tượng cá ngừ đại dương với một số thông số môi trường biển phù hợp cơ bản phục vụ xây dựng dự báo

- Xây dựng mô hình và một số bản dự báo khai thác cá ngừ đại dương ngắn hạn quy mô tháng

- Kiểm chứng đánh giá kêt quả thử nghiệm dự báo khai thác cá ngừ đại dương. Đề xuất một số giải pháp khi được áp dụng thực tế.

 


PGS. TS Nuyễn Quang Hùng - Ủy viên Phản biện I nhận xét về luận án

 

Trong thời gian hơn 3 giờ  làm việc tập trung  và nghiêm túc, các chuyên gia và các nhà khoa học đã thảo luận sôi nổi, nhiệt tình đưa ra các ý kiến đóng góp và các câu hỏi cho luận án của NCS. Kết thúc buổi làm việc các chuyên gia, các nhà khoa học đánh giá luận án đã đáp ứng được mục tiêu, nội dung đã đề ra.Tuy nhiên NCS cần phải tiếp thu và tiếp tục chỉnh sửa để đạt kết quả tốt.

Kết quả: 7/7 thành viên hội đồng có mặt đồng ý cho NCS bảo vệ luận án cấp Viện.

 

                                                                                                                    (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT & TC)