ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH KHÓA I

Cập nhật: 27/01/2015

Đánh giá chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh khóa I

Tại phòng 102 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Tiểu ban đánh giá chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh khóa I đã xem xét, đánh giá chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hùng, chuyên ngành Trắc địa ảnh và Viễn thám, ngành Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ

     Tiểu ban đánh giá chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh khóa I được thành lập theo Quyết định số 456/QĐ-VĐĐBĐ ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, do TS. Phạm Minh Hải – Trưởng phòng Nghiên cứu Đo vẽ ảnh và Viễn thám – Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ làm Trưởng Tiểu ban cùng các thành viên đã xem xét, đánh giá 03 chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hùng.

     Tiểu ban đánh giá chuyên đề tiến sĩ đã thảo luận, đóng góp ý kiến, đánh giá cho điểm. Kết quả 03 chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh đạt loại giỏi; Tiểu luận tổng quan về luận án tiến sĩ Hội đồng đánh giá: đạt.

 

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)