VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH (THÍ SINH TRẦN THỊ NGOAN)

Cập nhật: 04/01/2016

Ngày 12 tháng 11 năm 2015, Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã xem xét, đánh giá Hồ sơ dự tuyển, bài luận về dự định nghiên cứu của ...

Ngày 12 tháng 11 năm 2015, Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã xem xét, đánh giá Hồ sơ dự tuyển, bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh Trần Thị Ngoan với tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS để đánh giá tác động của môi trường đến biến động đường bờ và lớp phủ khu vực cửa sông Ba Lạt”.


Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh được thành lập theo Quyết định số 242/QĐ-VĐĐBĐ ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, gồm 7 thành viên do TS. Lê Anh Dũng – Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ làm Trưởng tiểu ban cùng các thành viên đã xem xét, đánh giá Hồ sơ dự tuyển, bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh.

Tiểu ban chuyên môn đã thảo luận, đóng góp ý kiến, đánh giá cho điểm, thống nhất hướng nghiên cứu và đề xuất với Hội đồng tuyển sinh công nhận thí sinh Trần Thị Ngoan là nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ với tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS để đánh giá tác động của môi trường đến biến động đường bờ và lớp phủ khu vực cửa sông Ba Lạt” do TS. Đào Ngọc Long, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ hướng dẫn và TS. Vũ Văn Chất, Cục Bản đồ - Bộ Tổng Tham mưu hướng dẫn.

 

(Theo Phòng Đào tạo Sau đại học)