VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2015 (THÍ SINH LẠI VĂN THỦY)

Cập nhật: 04/01/2016

Ngày 21 tháng 12 năm 2015, Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã xem xét, đánh giá Hồ sơ dự tuyển, bài luận về dự định nghiên cứu của ...

Ngày 21 tháng 12 năm 2015, Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã xem xét, đánh giá Hồ sơ dự tuyển, bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh Lại Văn Thủy với tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết xấp xỉ sóng nhỏ (biến đổi Wavelet) để phân tích, nội suy tham số chuyển dịch biến dạng không gian từ số liệu đo mạng lưới GPS địa động lực khu vực miền bắc Việt Nam”

Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh được thành lập theo Quyết định số 265/QĐ-VĐĐBĐ ngày 27 tháng 12 năm 2015 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, gồm 7 thành viên do TS. Lê Anh Dũng – Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ làm Trưởng tiểu ban cùng các thành viên đã xem xét, đánh giá Hồ sơ dự tuyển, bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh.

Tiểu ban chuyên môn đã thảo luận, đóng góp ý kiến, đánh giá cho điểm, thống nhất hướng nghiên cứu và đề xuất với Hội đồng tuyển sinh công nhận thí sinh Lại Văn Thủy là nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ với tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết xấp xỉ sóng nhỏ (biến đổi Wavelet) để phân tích, nội suy tham số chuyển dịch biến dạng không gian từ số liệu đo mạng lưới GPS địa động lực khu vực miền bắc Việt Nam”  do GS.TSKH Đặng Hùng Võ và TS. Dương Chí Công hướng dẫn.

 

(Theo Phòng Đào tạo Sau đại học)