[THÔNG BÁO] VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Cập nhật: 06/02/2018

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Tuấn Anh

Tên đề tài: “Nghiên cứu khai thác dữ liệu trọng lực độ chính xác cao để giải quyết một số nhiệm vụ của công tác Trắc địa cơ bản ở Việt Nam”

Ngành:  Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
Mã số:  62.52.05.03
Thời gian: 8h30, thứ sáu ngày 09 tháng 02 năm 2018
Địa điểm: Phòng họp 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Số 479,  Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời các nhà khoa học, các đồng nghiệp quan tâm tới dự./.