XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH CHUYÊN NGÀNH TRẮC ĐỊA ẢNH - VIỄN THÁM

Cập nhật: 26/12/2012

Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã họp thẩm định đề cương nghiên cứu sinh cho ThS. Nguyễn Văn Hùng

Ngày 14 tháng 12 năm 2012, Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã họp thẩm định đề cương nghiên cứu sinh cho ThS. Nguyễn Văn Hùng với tên đề tài: “Nghiên cứu, khảo sát ảnh hưởng năng lượng bức xạ mặt trời tới lượng bốc thải hơi nước trong mô hình cân bằng nước của hệ thống lưu vực Sông Cầu bằng ứng dụng tư liệu ảnh viễn thám”.

Ngày 14 tháng 12 năm 2012, Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh được thành lập theo Quyết định số 384/QĐ-VĐĐBĐ ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Viện Trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; PGS.TS. Nguyễn Đình Dương – Viện Địa lý Viện Khoa học Công nghệ Quốc gia làm Trưởng tiểu ban chuyên môn đã họp thẩm định đề cương nghiên cứu sinh: “Nghiên cứu, khảo sát ảnh hưởng năng lượng bức xạ mặt trời tới lượng bốc thải hơi nước trong mô hình cân bằng nước của hệ thống lưu vực Sông Cầu bằng ứng dụng tư liệu ảnh viễn thám” do ThS. Nguyễn Văn Hùng thực hiện. 

Tiểu ban chuyên môn đã thảo luận, đánh giá hồ sơ đăng ký xét tuyển và đề cương nghiên cứu, cho điểm, thống nhất hướng nghiên cứu với tên đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ mặt trời tại lưu vực Sông Cầu”.

Ngày 19 tháng 12 năm 2012 Hội đồng xét tuyển NCS đã xem xét, đánh giá và công nhận ThS. Nguyễn Văn Hùng là nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Hội đồng xét tuyển NCS cũng thống nhất với đề xuất của Tiểu ban chuyên môn về tên đề tài là 

“Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ mặt trời tại lưu vực Sông Cầu” và tập thể hướng dẫn là TSKH Lương Chính Kế và TS. Đào Ngọc Long.

 

(Theo Phòng đào tạo sau đại học)