HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THANH THỦY

Cập nhật: 18/01/2023

Ngày 17 tháng 01 năm 2023, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thanh Thủy theo Quyết định số 264/QĐ-VĐĐBĐ với tên đề tài: "Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước dựa trên phương pháp phân vùng cảnh quan và ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS”

Chủ tịch  Hộ đồng: GS.TS Võ Chí Mỹ

Thư ký : PGS.TS Phạm Minh Hải

Giáo viên hướng dẫn: TS. Lê Anh Dũng; PGS.TS Trần Quốc Bình

 

GS.TS Võ Chí Mỹ - Chủ tịch Hội đồng phát biểu ý kiến

Tham gia buổi Hội thảo có đầy đủ giáo viên hướng dẫn, các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ quản lý khoa học đại diện cho: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Hội Trắc địa, Bản đồ, Viễn thám Việt Nam. Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam. Cục Đo đạc Bản đồ - Bộ Tổng Tham mưu.  Trường Đại học Mỏ - Địa Chất.  Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường. Cục Bảo tồn đa dạng sinh học Tổng cục Môi trường. Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Học viện Kỹ thuật Quân sự, Viện Chiến lược Chính sách TN & MT, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ…và các cá nhân quan tâm đến cũng đến dự.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thủy trình bày luận án

 

Mục tiêu của luận án

Xác lập được cơ sở khoa học phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước dựa trên tiếp cận cảnh quan, ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS.

Điểm mới của luận án

- Đề xuất được bộ tiêu chí xác định mức độ ưu tiên và phương pháp đánh giá đa tiêu chí kết hợp AHP-TOPSIS xếp hạng mức độ ưu tiên bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái đất ngập nước.

- Đề xuất quy trình ứng dụng lý luận cảnh quan, công nghệ viễn thám, GIS, đánh giá đa tiêu chí phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước.

Các luận điểm bảo vệ

- Lý luận cảnh quan, công nghệ viễn thám và GIS cung cấp cách thức, công cụ xây dựng, xử lý, phân tích và không gian hóa các dữ liệu không gian đầu vào một cách hiệu quả để xác định ranh giới và phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước.

- Bộ tiêu chí đề xuất và phương pháp kết hợp AHP-TOPSIS cho phép đánh giá, xếp hạng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước một cách khách quan, đáng tin cậy.

 

PGS.TS Nhữ Thị Xuân nhận xét về luận án

Ý nghĩa khoa học

- Góp phần hoàn thiện các tiêu chí được sử dụng trong đánh giá, xác định hệ sinh thái đất ngập nước cần ưu tiên bảo vệ, phục hồi.

- Đề xuất ứng dụng phương pháp lai AHP-TOPSIS xác định thứ tự ưu tiên bảo vệ, phục hồi của các hệ sinh thái đất ngập nước nhằm kết hợp những điểm mạnh và loại bỏ những điểm yếu của hai phương pháp này.

- Xác lập được cơ sở khoa học và đề xuất được quy trình thành lập bản đồ phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước bằng công nghệ GIS, viễn thám và phân tích cảnh quan.

Ý nghĩa thực tiễn

- Góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật về xác định các hệ sinh thái đất ngập nước cần ưu tiên bảo vệ, phục hồi trên cơ sở bộ tiêu chí xác định mức độ đa dạng sinh học, các chức năng (các dịch vụ sinh thái), áp lực và hiện trạng các hệ sinh thái đất ngập nước ở Việt Nam một cách chính xác, nhanh chóng.

- Các sản phẩm của luận án về Đồng Tháp Mười góp phần làm cơ sở cho việc ra các quyết định hoạch định chính sách, quy hoạch tài nguyên và môi trường liên quan tới các hệ sinh thái đất ngập nước.

 

Trong thời gian hơn 3giờ làm việc tập trung và nghiêm túc, các đại biểu và các nhà khoa học đã thảo luận sôi nổi, nhiệt tình đưa ra các ý kiến đóng góp và các câu hỏi cho luận án của NCS. 

Kết thúc buổi Hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học đánh giá Luận án cơ bản đã đáp ứng được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên NCS cần phải tiếp thu các ý kiến và chỉnh sửa để sắp tới bảo vệ cấp Viện đạt kết quả tốt hơn.

 

Hội đồng đánh giá luận án và đại diện cơ sở đào tạo chụp ảnh cùng với NCS Nguyễn Thanh Thủy

 

 

                                                                                                                                       (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT & TC)