ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THANH THỦY

Cập nhật: 28/04/2023

Ngày 28 tháng 4 năm 2023, NCS Nguyễn Thanh Thủy đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Lê Anh Dũng và PGS.TS Trần Quốc Bình.

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thanh Thủy theo Quyết định số 92/QĐ-VĐĐBĐ ngày 28 tháng 3 năm 2023 với tên đề tài: "Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước dựa trên phương pháp phân vùng cảnh quan và ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS”.

Chủ tịch Hội đồng: GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải

Thư ký : PGS.TS. Phạm Minh Hải

Giáo viên hướng dẫn: TS. Lê Anh Dũng; PGS.TS. Trần Quốc Bình

GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải - Chủ tịch Hội đồng điều hành phiên họp

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện gồm 07 thành viên: Chủ tịch Hội đồng GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải; Ủy viên thư ký PGS.TS. Phạm Minh Hải; Ủy viên phản biện 1 GS.TS. Võ Chí Mỹ; Ủy viên phản biện 2 PGS.TS. Nguyễn Trường Xuân; Ủy viên phản biện 3 PGS.TS. Bùi Quang Thành; Ủy viên PGS.TS. Trần Xuân Trường và TS. Vũ Thị Hằng.  

Tham gia buổi Bảo vệ có đầy đủ giáo viên hướng dẫn, các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ quản lý khoa học đại diện cho: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục Bản đồ - Bộ Tổng Tham mưu;  Trường Đại học Mỏ - Địa Chất; Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội; Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Viện Địa lý, Viện Công nghệ Vũ trụ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ…và các cá nhân quan tâm cũng đến dự.

 NCS Nguyễn Thanh Thủy bảo vệ luận án    

Với mục tiêu xác lập được cơ sở khoa học phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước dựa trên tiếp cận cảnh quan, ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS, Luận án đã đề xuất được bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá đa tiêu chí kết hợp AHP-TOPSIS xếp hạng mức độ ưu tiên bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái đất ngập nước; đề xuất được quy trình ứng dụng lý luận cảnh quan, công nghệ viễn thám, GIS, đánh giá đa tiêu chí trong phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước; xác định có cơ sở khoa học sự phân bố 03 hệ sinh thái đất ngập nước tự nhiên, 04 hệ sinh thái đất ngập nước nhân tạo; lựa chọn được 11 chỉ tiêu đánh giá mức độ ưu tiên bảo vệ và 03 chỉ tiêu đánh giá mức độ ưu tiên phục hồi; đánh giá có tính đến trọng số, xếp hạng mức độ ưu tiên bảo vệ, phục hồi cho 08 khu vực tại Đồng Tháp Mười, thể hiện trên các bản đồ tỷ lệ 1:100.000. 

 PGS.TS Nguyễn Trường Xuân - Ủy viên phản biện 2 nhận xét luận án

Về mặt khoa học, Luận án đã xác lập được cơ sở khoa học và đề xuất được quy trình phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước dựa trên tiếp cận cảnh quan, ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS; góp phần hoàn thiện các tiêu chí được sử dụng trong đánh giá, xác định các hệ sinh thái đất ngập nước cần ưu tiên bảo vệ, phục hồi; đề xuất ứng dụng phương pháp lai AHP-TOPSIS xác định thứ tự ưu tiên bảo vệ, phục hồi của các hệ sinh thái đất ngập nước nhằm kết hợp những điểm mạnh và loại bỏ những điểm yếu của hai phương pháp này.

Về mặt thực tiễn, việc đề xuất được bộ tiêu chí, quy trình phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi dựa trên tiếp cận cảnh quan, ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS góp phần làm cơ sở cho việc hoàn thiện các quy định pháp luật về xác định các hệ sinh thái đất ngập nước cần ưu tiên bảo vệ, phục hồi ở Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, quy hoạch tài nguyên và môi trường vùng Đồng Tháp Mười, cụ thể là các hệ sinh thái đất ngập nước; ban hành Bộ tiêu chính đánh giá mức độ ưu tiên bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái đất ngập nước và Quy trình ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám và phân tích cảnh quan thành lập bản đồ phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước.

Hội đồng đã ra Quyết nghị và kết luận đề tài: "Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước dựa trên phương pháp phân vùng cảnh quan và ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS” của NCS Nguyễn Thanh Thủy đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ Ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ với 7/7 phiếu tán thành.

TS. Nguyễn Phi Sơn - Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phát biểu ý kiến   

Thay mặt cho cơ sở đào tạo đồng thời là đơn vị quản lý của NCS đang công tác, TS. Nguyễn Phi Sơn - Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công đề tài với ý nghĩa và thực tiễn cao. Chúc NCS trên học vị mới, tiếp tục có những công trình nghiên cứu khoa học đóng góp cho ngành tài nguyên và môi trường cũng như sự phát triển của khoa học nước nhà.

Một số hình ảnh chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ.

Tân Tiến sĩ tặng hoa và cảm ơn Hội đồng

 

Tân Tiến sĩ cảm ơn và tặng hoa Giáo viên hướng dẫn

 

Lãnh đạo Viện tặng hoa và chụp ảnh cùng tân Tiến sĩ

 

Gia đình chúc mừng Tân Tiến sĩ

 

Lãnh đạo Viện và Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí chúc mừng Tân Tiến sĩ.

 

Văn phòng, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ chúc mừng Tân Tiến sĩ.

 

(Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí)