Hợp tác với Hàn Quốc

Cập nhật: 11/02/2010

Thực hiện nội dung của Dự án "Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tái định cư cho các hộ gia đình sau khi nhà nước thu hồi đất ở tại khu vực đô thị" và theo Quyết định 395/QĐ-BTNMT ngày 14/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cử cán bộ đi công tác Hàn Quốc, từ ngày 15 đến 20 tháng 12 năm 2009.

Thực hiện nội dung của Dự án "Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tái định cư cho các hộ gia đình sau khi nhà nước thu hồi đất ở tại khu vực đô thị" và theo Quyết định 2395/QĐ-BTNMT ngày 14/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cử cán bộ đi công tác Hàn Quốc, từ ngày 15 đến 20 tháng 12 năm 2009, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã cử đoàn công tác gồm 8 cán bộ  đi công tác tại thành phố Seoul, Hàn Quốc. 

Trong thời gian công tác tại Hàn Quốc, Đoàn đã được Viện Thông tin Địa lý Quốc gia Hàn Quốc, Công ty Expressway và Tổng Công ty Đo đạc Địa chính Hàn Quốc tiếp đón rất trọng thể. 

Quá trình làm việc trao đổi các bên đã đạt được một số thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới trước mắt và những năm tiếp theo. 

Với Viện Thông tin Địa lý Quốc gia Hàn Quốc hai bên đã thỏa thuận về việc học tập và phát triển công nghệ thành lập bản đồ 3D các thành phố lớn và định hướng  hợp tác với bạn trong việc phát triển các ứng dụng công nghệ GIS ở Việt Nam. 

Đối với lĩnh vực Địa chính các hướng tiềm năng để hợp tác với Tổng Công ty Đo đạc Địa chính Hàn Quốc là phương pháp định giá bất động sản và phát triển hệ thống thông tin đất đai 3D. 

 


                            (Theo Phòng KHCN và HTQT)