NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NĂM 2017

Cập nhật: 16/05/2018

Nghiệm thu Đề tài cấp cơ sở năm 2017: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện”

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài do TS. Lê Anh Dũng làm Chủ tịch cùng các thành viên đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu Đề tài.
Sau khi Chủ nhiệm Đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu, các thành viên Hội đồng đã xem xét, đánh giá nội dung, nghiệm thu kết quả thực hiện của Đề tài, kết quả xếp loại Khá.
Nhóm nghiên cứu đã tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ giao nộp sản phẩm.