HỘI THẢO ĐỀ TÀI: "NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH XỬ LÝ SỐ LIỆU GHI SỔ ĐIỆN TỬ CỦA LƯỚI ĐƯỜNG CHUYỀN ĐỐI VỚI CÁC MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÔNG DỤNG Ở VIỆT NAM"

Cập nhật: 12/01/2015

Ngày 06 tháng 01 năm 2015, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội thảo đề tài cấp cơ sở: "Nghiên cứu xây dựng chương trình xử lý số liệu ghi sổ điện tử của lưới đường chuyền đối với các máy toàn đạc điện tử thông dụng ở Việt Nam" do ThS. Nguyễn Thị Huệ làm chủ nhiệm Đề tài.

Hội thảo với sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ quản lý khoa học đại diện Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam; Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.      

Mục tiêu của Đề tài:     

Đề xuất được chương trình xử lý số liệu ghi sổ điện tử của lưới đường chuyền bằng công nghệ toàn đạc phù hợp với quy định hiện hành.     

Sau khi Chủ nhiệm Đề tài báo cáo tổng quát kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả. Các nhà khoa học cũng đã góp ý giúp cho nhóm tác giả hoàn thiện từ kết cấu báo cáo cho đến những vấn đề cấp thiết được đặt ra trong thực tiễn.     Nhóm tác giả đã tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa báo cáo để chuẩn bị bảo vệ trong thời gian sớm nhất./.

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)