HỘI THẢO ĐỀ TÀI: "NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG MÔ HÌNH MẶT BIỂN TỰ NHIÊN MDT (MEAN DYNAMIC TOPOGRAPHY) Ở VIỆT NAM"

Cập nhật: 08/04/2015

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Nghiên cứu đánh giá và đề xuất sử dụng mô hình mặt biển tự nhiên MDT (Mean Dynamic Topography)" do TS. Dương Chí Công làm chủ nhiệm Đề tài.

     Hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ quản lý khoa học đại diện cho Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam; Cục Bản đồ Bộ Tổng tham mưu; Trung tâm Trắc địa và Bản đồ Biển (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam), Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 

     Mục tiêu của Đề tài nhằm đánh giá độ chính xác, lựa chọn và đề xuất sử dụng mô hình mặt biển tự nhiên MDT (Mean Dynamic Topography) đáp ứng yêu cầu hiện đại của công tác đo đạc bản đồ ở Việt Nam.

     Sau khi Chủ nhiệm Đề tài báo cáo tổng quát kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học đã góp ý giúp cho nhóm tác giả hoàn thiện để chuẩn bị bảo vệ cấp Cơ sở trong thời gian sớm nhất./.

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)