SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Cập nhật: 14/04/2015

Tại Thông tư này, Bộ Tài chính nêu rõ, trong thời hạn 90 ngày kể từ khi có kết quả trúng đấu giá hoặc có thông báo về giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu Nhà nước, toàn bộ số tiền thu được phải được chuyển vào tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính theo quy định của pháp luật.

     Quá thời hạn 90 ngày mà tiền vẫn chưa được chuyển vào tài khoản tạm giữ do cá nhân, tổ chức mua tài sản chưa nộp tiền thì tổ chức, cá nhân mua tài sản phải nộp thêm một khoản tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

     Trường hợp trong quy chế bán đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản không ghi cụ thể thời hạn nộp tiền hay nghĩa vụ nộp tiền chậm nộp, cá nhân, tổ chức vẫn phải thanh toán tiền chậm nộp theo quy định tại Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg.

     Bên cạnh đó, công ty Nhà nước trực tiếp sử dụng cơ sở nhà, đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất. 

     Việc xác định số tiền sử dụng đất hoặc thuê đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2015.

(Theo monre.gov.vn)