NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ: "NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, NỘI DUNG VÀ HƯỚNG ỨNG DỤNG DỮ LIỆU GRADIENT TRỌNG LỰC VỆ TINH GOCE Ở VIỆT NAM"

Cập nhật: 15/06/2015

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở: "Nghiên cứu cấu trúc, nội dung và hướng ứng dụng dữ liệu gradient trọng lực vệ tinh GOCE ở Việt Nam" do ThS. Lại Văn Thủy làm Chủ nhiệm Đề tài.

     Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài do TS. Đào Ngọc Long làm Chủ tịch, cùng các thành viên đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu Đề tài.

     Mục tiêu của Đề tài là đánh giá độ chính xác của dữ liệu gradient gia tốc lực trọng trường thu được từ dự án đo trọng lực của vệ tinh GOCE; đề xuất hướng khai thác, sử dụng dữ liệu gradient trọng lực của vệ tinh GOCE để giải quyết một số vấn đề khoa học trong lĩnh vực trắc địa cao cấp ở Việt Nam.  

     Hội đồng đã xem xét, đánh giá nội dung, nghiệm thu kết quả thực hiện của Đề tài đạt loại khá.

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)