NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ: "NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ VÙNG GIÁ TRỊ ĐẤT KHU VỰC ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP Ở ĐÔ THỊ BẰNG MÔ HÌNH THỐNG KÊ VÀ CÔNG NGHỆ GIS"

Cập nhật: 04/01/2016

Chiều ngày 26 tháng 11 năm 2015, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: "Nghiên cứu xây dựng bản đồ vùng giá trị đất khu vực đất phi nông nghiệp ở đô thị bằng mô hình thống kê và công nghệ GIS" do TS. Nguyễn Phi Sơn làm chủ nhiệm.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài do TS. Lê Anh Dũng làm Chủ tịch cùng các thành viên đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu Đề tài.

Sau khi Chủ nhiệm Đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu, các thành viên Hội đồng đã xem xét, đánh giá nội dung, nghiệm thu kết quả thực hiện của Đề tài đạt loại xuất sắc.

Hội đồng kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.

(Theo Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế)