NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ: "SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ RADAR KẾT HỢP ẢNH SPOT5 ĐỂ ĐO VẼ BÙ KHU VỰC BAY CHỤP HỞ, MÂY CHE"

Cập nhật: 04/01/2016

Chiều ngày 30 tháng 11 năm 2015, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ: "Sử dụng công nghệ RADAR kết hợp ảnh Spot5 để đo vẽ bù khu vực bay chụp hở, mây che" do TS. Đào Ngọc Long làm chủ nhiệm.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài do TS. Chu Hải Tùng làm Chủ tịch cùng các thành viên đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu.

Sau khi Chủ nhiệm Dự án báo cáo kết quả thử nghiệm, các thành viên Hội đồng đã xem xét, đánh giá nội dung, nghiệm thu kết quả thực hiện của Dự án đạt loại Khá.

Hội đồng kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.

(Theo Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế)