XÉT DUYỆT THUYẾT MINH CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI CẤP BỘ NĂM 2017 – CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: TS. ĐÀO NGỌC LONG VÀ THS. TRẦN THỊ MINH ĐỨC

Lượt xem: 0Cập nhật: 05/10/2016

Ngày 29/9/2016, tại Phòng 102 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức họp 02 Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2017, tham dự cuộc họp có các thành viên của các Hội đồng, đại diện Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện các phòng chức năng có liên quan thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

02 Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ được Hội đồng xét duyệt thuyết minh là: Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng hệ thống mạng lưới trạm định vị vệ tinh cố định phục vụ xác định trực tiếp nguyên tố định hướng ngoài của ảnh” do TS. Đào Ngọc Long làm chủ nhiệm, và đề tài: “Nghiên cứu giải pháp CSDL nền kỹ thuật trong thành lập CSDL nền địa lý tỷ lệ nhỏ hơn từ CSDL nền địa lý 1:10 000” do ThS. Trần Thị Minh Đức làm chủ nhiệm.

                                                 TS. Đào Ngọc Long - thay mặt nhóm tác giả trình bày trước Hội đồng

Tại Hội đồng xét duyệt, TS. Đào Ngọc Long và TS. Đồng Thị Bích Phương đã thay mặt nhóm tác giả trình bày tổng quan của các đề tài.

                                                 TS. Đồng Thị Bích Phương - thay mặt nhóm tác giả trình bày trước Hội đồng
Chủ tịch 02 Hội đồng trên là TS. Lê Anh Dũng – Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cùng các thành viên của 02 Hội đồng đều thống nhất ý kiến về tính cấp thiết của 02 đề tài nêu trên. Chủ tịch Hội đồng cũng lưu ý các tác giả cần chỉnh sửa, bổ sung trên cở sở ý kiến đóng góp của Hội đồng để hoàn thiện trình cấp Bộ xét duyệt.
                                                                                                            (Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)