VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG THUYẾT MINH VÀ LẬP DỰ TOÁN CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Cập nhật: 12/11/2015

Sáng ngày 11/11/2015, tại Hội trường 102 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị hướng dẫn xây dựng thuyết minh, lập dự toán các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ. Tham dự Hội nghị có Phó Viện trưởng Nguyễn Phi Sơn; Lãnh đạo, cán bộ phụ trách Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Phòng Kế hoạch - Tài chính; một số cán bộ thuộc các trung tâm; và toàn thể cán bộ các phòng nghiên cứu trực thuộc Viện.

Tại Hội nghị, Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế và Phòng Kế hoạch - Tài chính đã hướng dẫn các điểm mới trong các văn bản có liên quan đến các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, như: Thông tư số 05/2015/TT-BTNMT ngày 24/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư  liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Viện trưởng Nguyễn Phi Sơn đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, cán bộ tham dự Hội nghị chú ý tới các điểm mới trong các văn bản để phục vụ tốt cho các nhiệm vụ. Mỗi cán bộ nghiên cứu đều chủ động lập được thuyết minh, dự toán đảm bảo đúng quy định của pháp luật trình Bộ phê duyệt.

Sau khi các báo cáo viên trình bày, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi những điểm mới, những điểm còn chưa rõ liên quan đến công tác xây dựng thuyết minh đề tài và lập dự toán, định mức chi… Nhiều câu hỏi đặt ra đều được Lãnh đạo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế và Phòng Kế hoạch - Tài chính giải đáp rõ ràng.

Hội nghị thành công tốt đẹp và kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

(Theo Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế)