NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG NĂM 2016

Cập nhật: 05/12/2016

Ngày 01 tháng 12 năm 2016, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở các Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2016. Tham dự buổi nghiệm thu có Lãnh đạo Viện, thành viên các Hội đồng nghiệm thu của Viện, các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ quản lý trong Viện, các chủ nhiệm Nhiệm vụ năm 2016.

Sau khi các chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả của các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 2016, các uỷ viên hội đồng, các nhà khoa học đã đóng góp ý kiến nhận xét, đánh giá để các chủ nhiệm Nhiệm vụ chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi bảo vệ cấp Bộ trong thời gian tới.
Cuối buổi nghiệm thu, các Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá. Kết quả các nhiệm vụ đều được bỏ phiếu đánh giá 7/7 phiếu tán thành để các nhiệm vụ được bảo vệ chính thức cấp Bộ.