SÁCH KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM 2019

Cập nhật: 12/01/2022

Năm 2019, kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ, cũng là năm ngành Khoa học và Công nghệ tập trung hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và phấn đấu đạt các mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020, đồng thời chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, toàn ngành nỗ lực thực hiện các định hướng của Đảng, tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Chính phủ chỉ đạo để đóng góp tích cực và hiệu quả hơn vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo động lực phát triển đất nước nhanh và bền vững trong xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Thực hiện Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, nhiều chính sách cụ thể đã được được ban hành nhằm hỗ trợ và thúc đẩy nghiên cứu khoa học và công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ trong doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp dần trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Hàng loạt các sáng kiến, chương trình khoa học và công nghệ được triển khai tiếp thêm nguồn lực và động lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực và địa phương. Bên cạnh lực lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ thì các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ. Hiện cả nước có khoảng 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang hoạt động với những mô hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm sáng tạo trên nhiều lĩnh vực. Sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2019 đã góp phần cải thiện đáng kể môi trường sáng tạo trong xã hội. Việt Nam vươn lên đứng thứ ba trong số sáu quốc gia lớn nhất 6 ASEAN về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với lượng vốn chiếm 17% tổng vốn đầu tư trong khu vực, năm 2019 đã có 29 giao dịch đầu tư được công bố với tổng giá trị trên 750 triệu USD. 

Bên cạnh các kết quả tích cực đạt được, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thì hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở nước ta vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ cơ chế, chính sách, tăng cường xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ cũng như nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của quốc gia.

 Kế thừa nội dung của các cuốn sách đã xuất bản trong những năm trước đồng thời cập nhật những xu hướng hoạt động mới, sách “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019” gồm 4 phần chính:

 - Tình hình chung: Giới thiệu bối cảnh kinh tế - xã hội cũng như tổng hợp chung về các hoạt động quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2019.

 - Chương 1. Nghiên cứu và phát triển: Giới thiệu hiện trạng và quá trình phát triển qua các năm của nguồn lực cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (nhân lực, đầu tư).

 - Chương 2. Đổi mới sáng tạo: Giới thiệu môi trường đổi mới sáng tạo, đặc biệt là hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

- Chương 3. Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Trình bày những đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội. 

           Trân trọng giới thiệu. 

                                              BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Tải tài liệu tại đây

https://drive.google.com/file/d/1vFqLjNf5WGDhBmABBeyJrE4BF-nU2XF4/view?usp=sharing