NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ: "NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY ĐỊNH THÀNH LẬP NỀN CƠ SỞ ĐỊA LÝ CHO CÁC BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG"

Cập nhật: 17/12/2012

Ngày 13 tháng 12 năm 2012 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Cơ sở: "Nghiên cứu xây dựng quy định thành lập nền cơ sở địa lý cho các bản đồ chuyên đề Tài nguyên Môi trường" do ThS. Trần Thị Minh Đức thực hiện.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Cơ sở được thành lập theo Quyết định số 253/QĐ-VĐĐBĐ. Hội đồng do TS. Lê Anh Dũng - Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ làm Chủ tịch Hội đồng chủ trì cùng các thành viên đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng quy định thành lập nền cơ sở địa lý cho bản đồ chuyên đề thuộc các lĩnh vực tài nguyên môi trường phục vụ quản lý chung của ngành ở các tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000, 1: 250.000. Đề tài đã đóng góp quy định thành lập nền cơ sở địa lý cho bản đồ chuyên đề Tài nguyên Môi trường phục vụ quản lý chung của Ngành.

Hội đồng thông qua kết quả thực hiện và các sản phẩm của đề tài và đề xuất nên ứng dụng các kết quả vào thực tế.

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)