NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ: "NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP MỘT SỐ THÔNG TIN TRÊN BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VÀO BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ LỚN"

Cập nhật: 10/12/2012

Ngày 06 tháng 12 năm 2012 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Cơ sở: "Nghiên cứu tích hợp một số thông tin trên bản đồ địa hình và bản đồ địa chính tỷ lệ lớn" do ThS. Nguyễn Tuấn Anh làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Cơ sở được thành lập theo Quyết định số 252/QĐ-VĐĐBĐ. Hội đồng do TS. Trần Thùy Dương - Trường Đại học Mỏ - Địa chất làm Chủ tịch Hội đồng chủ trì cùng các thành viên đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu tích hợp một số thông tin trên bản đồ địa hình vào bản đồ địa chính ở tỷ lệ lớn (từ 1/500 đến 1/2000) phục vụ việc tạo ra loại bản đồ tích hợp có đầy đủ các thông tin cần thiết. Đề tài này sẽ làm đơn giản hóa công tác khảo sát địa hình, địa chính đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ cụ thể mà thực tiễn đặt ra.

Hội đồng đánh giá cao kết quả thực hiện và các sản phẩm của đề tài và đề xuất nên ứng dụng các kết quả vào thực tế.

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)