BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Cập nhật: 20/07/2012

Bộ tài nguyên và môi trường kiểm tra hoạt động khoa học công nghệ năm 2012 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Thực hiện các quy định tại Thông tư số 25/2011/TT-BTNMT ngày 07 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ. Ngày 18 tháng 7 năm 2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Đoàn kiểm tra bao gồm Lãnh đạo, nhân viên Vụ Khoa học và Công nghệ, đại diện Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, đại diện Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ...

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp bộ và các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác.

(Nguồn: Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế)