CÁC TIÊU CHÍ ĐỂ MỘT TẠP CHÍ KHOA HỌC GIA NHẬP HỆ THỐNG WEB OF SCIENCE

Cập nhật: 21/05/2021

WoS (Web of Science) là cơ sở dữ liệu trích dẫn các tạp chí khoa học được quản lý bởi ClarivateAnalytic, tiền thân do ISI (Institute for Scientific Information) phát triển, hiện là tổ chức uy tín nhất trên thế giới cung cấp các bộ sưu tập và phân tích nguồn thông tin tiêu chuẩn trong nghiên cứu học thuật trên các lĩnh vực: các ngành khoa học công nghệ, kỹ thuật và khoa học xã hội.

Một tạp chí khoa học muốn được gia nhập hệ thống WoS cần phải đạt các tiêu chí sau:

TT

Tên tiêu chí

Tiêu chí WoS

I

Tiêu chí phân loại bước đầu

1.1

ISSN

Có đăng ký mã số ISSN (có thể xác minh trên địa chỉ https://portal.issn.org/). Mã số ISSN cần rõ ràng và nhất quán đối với tất cả các nền tảng Tạp chí (Tạp chí bản in và/hoặc bản điện tử). Nếu có mã số ISSN cho cả bản in và bản điện tử thì cần cung cấp cả 2 mã số.

 

1.2

Tên Tạp chí

 

Tạp chí phải có tên riêng phù hợp với: mã số ISSN; lĩnh vực hoạt động của Tạp chí đã đăng ký; cộng đồng liên quan tới Tạp chí (ban biên tập và các tác giả). Tên Tạp chí phải được hiển thị nhất quán ở các cấp độ: bài báo; số báo (nếu có); Tạp chí và trang web.

 

1.3

Nhà xuất bản Tạp chí

 

Tên nhà xuất bản phải được xác định rõ ràng. Các văn phòng, trụ sở tòa soạn phải được cung cấp địa chỉ thực, có thể xác minh (không phải hộp thư bưu điện). Nếu nhà xuất bản có cơ quan chủ quản hay các cơ quan thành viên, và nhiều đối tượng sở hữu, cần kê khai rõ ràng và cung cấp thông tin kiểm chứng.

1.4

Địa chỉ Web của Tạp chí

Nếu có cả ấn bản trực tuyến và ấn bản in, cần cung cấp địa chỉ Web của Tạp chí và quyền truy cập đến toàn văn nội dung chi tiết của Tạp chí.

1.5

Quyền truy cập nội dung

Nhóm biên tập Web of Science phải có toàn quyền truy cập vào nội dung đã xuất bản với tất cả các quyền cần thiết để xem nội dung đó. Đối với các Tạp chí được đăng ký mua dài hạn hoặc Tạp chí hỗn hợp, các nhà xuất bản có thể cung cấp tên người dùng và mật khẩu không kỳ hạn, Web of Science sẽ cung cấp dải địa chỉ IP để ưu tiên truy cập.

 

1.6

Có chính sách bình duyệt

(quy trình phản biện)

Tạp chí phải trình bày rõ ràng, dễ tiếp cận về cam kết của mình đối với chính sách bình duyệt và/hoặc giám sát việc biên tập đối với tất cả các nội dung đã xuất bản. Các bài báo nghiên cứu cơ bản phải được bình duyệt khách quan (bởi đồng nghiệp bên ngoài nhóm nghiên cứu). Các loại hình bình duyệt dành riêng cho một số cộng đồng học giả nhất định, nơi chúng được chấp nhận rộng rãi (ví dụ, Tạp chí nghệ thuật hoặc luật) sẽ được xem xét chấp nhận.

1.7

Liên hệ cụ thể

Tạp chí cần cung cấp cách thức liên hệ với ban biên tập để Web of Science có thể liên hệ trực tiếp với ban biên tập của Tạp chí

II

Sàng lọc Tạp chí

2.1

Nội dung học thuật

 

Tạp chí phải chứa chủ yếu tài liệu học thuật gốc. Cấp độ học thuật của nghiên cứu được báo cáo phải phù hợp với đối tượng độc giả là các nhà nghiên cứu sau tiến sĩ và/hoặc giáo sư. Các ấn phẩm trong đó phần lớn nội dung là kỷ yếu hội nghị sẽ được ưu tiên đánh giá cho Chỉ số trích dẫn kỷ yếu hội nghị.

2.2

Tiêu đề bài viết và tóm tắt bài viết bằng tiếng Anh

 

Bất kể ngôn ngữ chính của nội dung được xuất bản là gì, Tạp chí phải cung cấp bản dịch sang tiếng Anh chính xác, dễ hiểu cho tất cả các tiêu đề bài báo. Các bài báo học thuật phải có phần tóm tắt và những phần tóm tắt đó phải được dịch sang tiếng Anh.

2.3

Thông tin tài liệu tham khảo bằng chữ viết La tinh

 

Các trích dẫn tham khảo, tên và liên kết được trích dẫn phải được xuất bản bằng chữ viết Latinh để cho phép lập chỉ mục nhanh chóng, chính xác và dễ hiểu đối với người dùng trên toàn cầu.

2.4

Sự rõ ràng của ngôn ngữ

 

Đối với tiêu đề, tóm tắt và tất cả các văn bản khác đã xuất bản được trình bày bằng tiếng Anh, ngôn ngữ phải rõ ràng và dễ hiểu đối với độc giả toàn cầu.

2.5

Tính kịp thời và/hoặc Khối lượng xuất bản

Tạp chí phải nêu rõ liệu nó có tần suất xuất bản xác định hay nó hoạt động theo một lịch trình xuất bản không thường xuyên hoặc liên tục. Tạp chí phải phù hợp với lịch trình đã nêu. Khối lượng các bài báo học thuật được xuất bản hàng năm dự kiến ​​sẽ phù hợp với phạm vi, lĩnh vực của Tạp chí.

2.6

Chức năng của Trang web/Định dạng Tạp chí

 

Thông tin trang web phải chính xác, kiến ​​trúc thông tin và hệ thống điều hướng phải đảm bảo dễ dàng truy cập vào nội dung đã xuất bản và tất cả các đối tượng xác định Tạp chí (như Ban biên tập, hướng dẫn cho tác giả, bình duyệt, mô hình truy cập...). Trang web của Tạp chí phải liên kết rõ ràng với trang web của nhà xuất bản và ngược lại.

 

2.7

Khía cạnh đạo đức

Tạp chí phải minh bạch về các yêu cầu đạo đức của họ đối với tác giả và tác phẩm đã xuất bản. Nếu Tạp chí hỗ trợ và sử dụng một hoặc nhiều nguyên tắc của tổ chức bên thứ ba (WAME, COPE, Tuyên bố Helsinki...), văn bản đầy đủ của trích dẫn phải được trình bày và ghi nhận nguồn thông tin thích đáng và liên kết hoạt động đến văn bản đầy đủ của trích dẫn phải được cung cấp.

 

 

2.8

Xác định chi tiết ban biên tập

Thành viên Ban biên tập phải được xác định rõ và luôn sẵn sàng liên hệ. Tên và cơ quan chủ quản của tất cả các thành viên trong nhóm biên tập - bao gồm quốc gia/khu vực - bắt buộc phải xác định chi tiết (chẳng hạn như Tổng biên tập, Thành viên Ban biên tập, Cộng tác viên biên tập, Biên tập viên khu vực...). Có thể cung cấp các mã định danh ổn định (chẳng hạn như mã số nghiên cứu viên hoặc ORCID) hoặc các liên kết đến hồ sơ tổ chức để chỉ định danh tính và sự liên kết của các Thành viên Ban biên tập.

 

 

2.9

Xác định chi tiết tác giả

Tác giả của tất cả các tác phẩm học thuật phải được xác định chính xác. Xác định tên và cơ quan chủ quản, bao gồm quốc gia/khu vực của tất cả các tác giả là bắt buộc. Có thể cung cấp các mã định danh ổn định (chẳng hạn như mã số nghiên cứu viên hoặc ORCID) hoặc các liên kết đến hồ sơ tổ chức để xác định chức danh và cơ quan công tác của các tác giả.

III

Đánh giá chất lượng biên tập

3.1

Thành phần Ban biên tập

 

Biên tập viên, các thành viên tham gia Ban biên tập (có sự đa dạng về địa lý) và ấn phẩm xuất bản phải phù hợp với lĩnh vực đã đăng ký và nội dung xuất bản của Tạp chí. Quy mô và thành phần Ban biên tập phải phù hợp với khối lượng và quy mô xuất bản. Các Tạp chí sử dụng các biên tập viên chuyên nghiệp toàn thời gian sẽ được đánh giá cao.

 

3.2

Tính hợp lệ của các báo cáo

Nội dung được xuất bản phải thể hiện sự tuân thủ các chính sách mà Tạp chí đã tuyên bố. Tất cả thông tin hiển thị trên trang web của Tạp chí phải chính xác và cập nhật. Việc đánh giá của chúng tôi không chỉ nhằm mục đích thực thi các tiêu chuẩn đạo đức và đạo văn. Hơn nữa, theo yêu cầu, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra nội dung có vấn đề hoặc các tuyên bố sai sự thật.

3.3

Bình duyệt

Nội dung được xuất bản phải phản ánh đầy đủ và hiệu quả của công tác bình duyệt và/hoặc giám sát biên tập. Một số dấu hiệu thiếu sót trong bình duyệt là: Cho đăng tải bài báo bên ngoài phạm vi của Tạp chí hoặc có các trích dẫn không liên quan đến nội dung nghiên cứu trong bài báo.

3.4

Mức độ liên quan của nội dung

Nội dung đăng tải phải phù hợp với tiêu đề và phạm vi đã nêu của Tạp chí.

3.5

Chi tiết về nguồn hỗ trợ

Trong các nghiên cứu nhận được sự giúp đỡ hoặc tài trợ, nên có lời cảm tạ thích hợp về nguồn tài trợ.

3.6

Tuân thủ các tiêu chuẩn cộng đồng

Các chính sách biên tập nên nhất quán với các thông lệ đã được công nhận, chẳng hạn như thông lệ COPE, và/hoặc các thông lệ của các tổ chức quốc gia, quốc tế và giới học thuật, giúp nâng cao các nguyên tắc cho tính toàn vẹn của nghiên cứu trong cộng đồng của họ. Các bài báo trên Tạp chí phù hợp với các thông lệ tốt nhất được chấp nhận trong lĩnh vực chủ đề của chúng (ví dụ, các tiêu chuẩn được chấp nhận trong danh pháp sinh vật hoặc hóa học).

 

3.7

Phân bố của tác giả

Các tác giả phải có tổ chức hoạt động (các tác giả cần có sự đa dạng địa lý) và hồ sơ nghiên cứu đã công bố xác nhận sự tham gia của họ trong cộng đồng học giả liên quan đến phạm vi đã nêu của Tạp chí. Thành phần đồng tác giả cần phù hợp với chủ đề và đặc điểm của Ban biên tập.

 

 

3.8

Trích dẫn phù hợp cho tài liệu

Người ta mong đợi rằng các bài báo sẽ thừa nhận một cách thích hợp các tài liệu liên quan đến chủ đề nghiên cứu.

IV

Đánh giá tác động

4.1

Phân tích trích dẫn so sánh

Các chỉ số chọn lọc nhất của WoS (SCIE, SSCI và AHCI) chứa các Tạp chí có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực của họ. Trong phân tích trích dẫn so sánh, cả số lượng và nguồn trích dẫn cho Tạp chí đều được xem xét, đánh giá.

 

4.2

Phân tích trích dẫn tác giả

 

Hầu hết các tác giả phải có lý lịch xuất bản rõ ràng trên Web of Science. Mạng lưới trích dẫn của các tác giả phải phù hợp với chuyên môn và trích dẫn tại các Tạp chí có lĩnh vực liên quan.

 

4.3

Phân tích trích dẫn của Ban biên tập

 

Hầu hết các Thành viên Ban biên tập phải có lý lịch xuất bản rõ ràng trên Web of Science. Mạng lưới trích dẫn của Thành viên Ban biên tập phải phù hợp với chuyên môn và trích dẫn tại các Tạp chí có lĩnh vực liên quan.

4.4

Ý nghĩa nội dung

 

Nội dung trong Tạp chí phải được quan tâm, quan trọng và có giá trị đối với độc giả tiềm năng và đối với những người đăng ký Web of Science. Ý nghĩa nội dung có thể được chứng minh bằng một chuyên môn độc đáo, quan điểm mới lạ, tiêu điểm khu vực, nội dung khác thường hoặc nội dung làm phong phú thêm phạm vi bao phủ của Web of Science.

 

                                     Nguồn:https://clarivate.com/webofsciencegroup/journal-evaluation-process-and-selection-criteria/