NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

Cập nhật: 30/01/2013

Ngày 24 tháng 01 năm 2013 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng sử dụng và xác định phương hướng đầu tư phát triển công nghệ trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ ở nước ta”. do TS. Lê Anh Dũng thực hiện.

    Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ được thành lập theo Quyết định số 14/QĐ-VĐĐBĐ ngày 14 tháng 01 năm 2013. TS. Trần Đình Luật –Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài.

    Mục tiêu của đề tài là:

      - Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng trình độ một số công nghệ chủ yếu, mới trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ ở Việt Nam;

      - Xác định phương hướng đầu tư, phát triển công nghệ cho các đơn vị nghiên cứu, sản xuất triển khai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đang hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

    Đề tài nghiên cứu đánh giá hiện trạng trình độ công nghệ của lĩnh vực đo đạc và bản đồ là một dạng nghiên cứu chính sách, là một công việc quan trọng nhằm cung cấp sự hiểu biết toàn diện về hệ thống các công nghệ chính, chủ đạo của ngành.

    Kết quả nghiên cứu này giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ được trình độ công nghệ hiện tại của lĩnh vực mình đang phụ trách hiện đang ở mức nào so với các quốc gia trên thế giới và trong khu vực, làm căn cứ để xác định phương hướng, lập kế hoạch đầu tư phát triển các công nghệ mới, công nghệ hiện đại phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt nam.

    Hội đồng đã trao đổi, nhận xét, đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài và đề xuất nên ứng dụng sớm vào thực tiễn.

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)