NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ: "NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC HOÀN THIỆN HỆ ĐỘ CAO GẮN LIỀN VỚI VIỆC XÂY DỰNG HỆ TỌA ĐỘ ĐỘNG LỰC QUỐC GIA"

Cập nhật: 05/07/2013

Ngày 04 tháng 7 năm 2013, Hội đồng khoa học đã đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: "Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc hoàn thiện hệ độ cao gắn liền với việc xây dựng Hệ tọa độ động lực quốc gia" do PGS. TSKH. Hà Minh Hòa thực hiện.

   Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ được thành lập theo Quyết định số 303/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 3 năm 2013. Hội đồng do TS Nguyễn Đắc Đồng – Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Chủ tịch Hội đồng chủ trì cùng các thành viên Hội đồng đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu Đề tài.

   Hội đồng đã đánh giá cao kết quả thực hiện của Đề tài với 100% phiếu đạt xuất sắc và đề xuất sớm ứng dụng các kết quả vào thực tế.

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)